nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

Polityka Rozstrzygania Sporów Związanych z Transferem


W sporach dotyczących transferu nazwy domeny pomiędzy Rejestratorami zaleca się, aby Rejestratorzy najpierw podjęli próbę rozwiązania problemu pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w sporze. W razie niepowodzenia oraz gdy jeden z Rejestratorów zdecyduje się zgłosić spór, stosuje się następujące procedury. Rejestratorzy zobowiązani są zapoznać się z Polityką Rozstrzygania Sporów (TDRP) opisaną w niniejszym dokumencie przed zgłoszeniem sporu. Opłaty z tytułu rozstrzygnięcia sporów związanych z transferem mogą być bardzo wysokie. Rejestratorzy muszą zrozumieć opłaty, jakie należy zapłacić oraz to, która strona za zapłatę takich opłat odpowiada i w jaki sposób należy je uregulować.

Niniejsza wersja TDRP oraz odpowiednie procedury będą miały zastosowanie do wszystkich Skarg wniesionych w dniu lub po 1 grudnia 2016 roku.

1. Definicje

1.1 Skarżący

Strona wnosząca Skargę w oparciu o TDRP. Zgodnie z niniejszą Polityką, Skarżącym może być albo Tracący Rejestrator (w przypadku domniemanego oszustwa transferu) lub Przejmujący Rejestrator (w przypadku niesłusznego odrzucenia wniosku o transfer (NACK)).

1.2 Skarga

Wstępny dokument w postępowaniu wszczętym w oparciu o TDRP, który dostarcza zarzuty i roszczenia wniesione przez Skarżącego przeciwko Pozwanemu.

1.3 Zespół Orzekający ds. Rozstrzygania Sporów

Zespół Orzekający ds. Rozstrzygania Sporów oznacza administracyjny zespół orzekający wyznaczony przez Dostawcę Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów („Dostawca”) w celu podjęcia decyzji w sprawie Skargi dotyczącej sporu zgodnie z TDRP.

1.4 Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów

Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów musi być niezależną i neutralną stroną trzecią, która nie jest w żaden sposób powiązana ani z Pozwanym ani z Skarżącym, ani Operatorem Rejestru, w którym zakwestionowaną nazwę domeny zarejestrowano. ICANN ma prawo akredytować jednego lub kilku niezależnych i neutralnych Dostawców Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów według kryteriów opracowanych zgodnie z TDRP.

1.5 Formularz Autoryzacji (FOA)

Standardowy formularz zgody, który Przejmujący Rejestrator i Tracący Rejestrator zobowiązani są stosować, aby uzyskać zgodę Abonenta lub Osoby Kontaktowej ds. Administracyjnych w celu właściwego przetworzenia procesu transferu patronatu nad nazwą domeny z jednego Rejestratora do drugiego.

1.6 Przejmujący Rejestrator

Rejestrator, który stara się zostać Rejestratorem domeny poprzez złożenie wniosku o transfer.

1.7 Nieprawidłowy Transfer

Transfer, który został uznany za niezgodny z Polityką Transferów.

1.8 Tracący Rejestrator

Rejestrator, który był Dotychczasowym Rejestratorem domeny w momencie złożenia wniosku o transfer domeny.

1.9 NACK

Odrzucenie wniosku o transfer przez Tracącego Rejestratora.

1.10 Abonent

Osoba indywidualna, organizacja lub podmiot, który posiada prawo do korzystania z określonej nazwy domeny przez określony okres czasu.

1.11 Dotychczasowy Rejestrator

Rejestrator, który sprawuje patronat nad nazwą domeny w Rejestrze.

1.12 Rejestr (Operator Rejestru)

Organizacja upoważniona przez ICANN do dostawy usług rejestracyjnych dla określonej domeny najwyższego poziomu (TLD) na rzecz Rejestratorów akredytowanych przez ICANN

1.13 Pozwany

Strona, przeciwko której została wniesiona Skarga. Zgodnie z TDRP, Pozwanym może być Tracący Rejestrator w przypadku niesłusznego odrzucenia wniosku o transfer (NACK) lub Przejmujący Rejestrator w przypadku domniemanego oszustwa transferu, lub Dotychczasowy Rejestrator.

1.14 Zasady Uzupełniające

Zasady Uzupełniające oznaczają zasady przyjęte przez Dostawcę administrującego postępowanie, które uzupełniają TDRP. Zasady Uzupełniające muszą być zgodne z TDRP oraz obejmować takie kwestie, jak opłaty, limity i wytyczne dotyczące wyrazów i stron, a także formy komunikacji z Dostawcą i formę listów przewodnich.

1.15 Polityka Transferów

Polityka Zgodności ICANN regulująca zasady transferu patronatu rejestracji między rejestratorami, jak określono w Umowie zawartej pomiędzy Rejestrem a Rejestratorem, a także Umowie Akredytacyjnej Rejestratora zawartej pomiędzy ICANN a wszystkimi Rejestratorami akredytowanymi przez ICANN.

2. Proces Rozstrzygania Sporów

2.1 Złożenie Skargi

Skarżący może złożyć Skargę u Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów. Decyzja Zespołu Orzekającego jest ostateczna, chyba że zostanie przekazana do sądu właściwej jurysdykcji zgodnie z sekcją 3.4 TDRP.

2.2 Przepisy o Przedawnieniu

Spór należy zgłosić nie później niż w ciągu dwunastu (12) miesięcy od rzekomego naruszenia Polityki Transferów. Jeżeli Tracący Rejestrator stwierdzi, że transfer odbył się z naruszeniem Polityki Transferów, dzień zakończenia transferu stanowi dzień, w którym nastąpiło „rzekome naruszenie”. W przypadku gdy Przejmujący Rejestrator twierdzi, że transfer powinien był się odbyć, dzień odrzucenia wniosku o transfert (NACK) przez Rejestr (jak określono poniżej) stanowi dzień, w którym nastąpiło „rzekome naruszenie”.

3. Procedura Rozstrzygania Sporów

3.1 Rejestrator składa Wniosek o Egzekwowanie u Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów.

3.1.1 Zarówno Przejmujący jak i Tracący Rejestrator może złożyć Skargę. Wniosek taki należy złożyć zgodnie z Zasadami Uzupełniającymi przyjętymi przez właściwego Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów

3.1.2 Skargę należy przekazać do właściwego Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów i do Pozwanego w formie elektronicznej. Wniosek powinien:

(i) zawierać żądanie, aby Skargę oddano do orzeczenia zgodnie z TDRP, a także obowiązującymi Zasadami Uzupełniającymi;

(ii) podawać nazwę, adres pocztowy i e-mailowy oraz numer telefonu i faksu Skarżącego i zatwierdzonych przez niego przedstawicieli upoważnionych do działania w imieniu Skarżącego w postępowaniu administracyjnym;

(iii) określać nazwę Pozwanego i wszystkie informacje (w tym adres pocztowy i e-mailowy oraz numery telefonu i faksu) znane Skarżącemu, z uwzględnieniem sposobu kontaktu z Pozwanym lub jego przedstawicielem oraz danych kontaktowych wynikających z kontaktów przed wniesieniem skargi;

(iv) podawać nazwę domen(y) będącej(ych) przedmiotem Skargi;

(v) określać zdarzenie(a) będące przyczyną sporu;

(vi) opisywać, zgodnie z  Polityką Transferu, podstawy wniesienia Skargi;

(vii) wskazywać konkretne zadośćuczynienie, o które ubiega się Skarżący (zatwierdzenie albo odmowa transferu);

(viii) określać inne postępowania prawne rozpoczęte lub zakończone w związku z lub odnoszące się do nazw(y) domen(y) będących przedmiotem Skargi lub z nią związanych;

(ix) zaświadczać, że kopię Skargi, wraz z listem przewodnim przewidzianym w Zasadach Uzupełniających Dostawcy, wysłano lub przekazano Pozwanemu; oraz

(x) zawierać następujące oświadczenie podpisane przez Skarżącego lub jego upoważnionego przedstawiciela:

„<nazwa Skarżącego> zgadza się, że przysługujące mu roszczenia i środki prawne dotyczące rejestracji nazwy domeny, sporu lub rozstrzygnięcia sporu dotyczą wyłącznie Pozwanego i odstępuje od wszystkich tego typu roszczeń i środków prawnych w stosunku do Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów, a także jego członków zarządu, dyrektorów, pracowników, pośredników, z wyjątkiem przypadków świadomego wykroczenia lub rażącego zaniedbania.”

„<nazwa Skarżącego> zaświadcza, że informacje zawarte w niniejszej Skardze są wedle najlepszej wiedzy Skarżącego kompletne i prawdziwe, że niniejsza Skarga nie została przedstawiona w żadnym niewłaściwym celu, z uwzględnieniem nękania, oraz że stwierdzenia w niej zawarte są gwarantowane zgodnie z TDRP oraz obowiązującym prawem, w aktualnie istniejącej formie lub z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dobrej wierze i na podstawie uzasadnionych argumentów.”

3.1.3 Skarga może dotyczyć więcej niż jednej nazwy domeny, pod warunkiem że takie nazwy domen związane są z tym samym Skarżącym i Pozwanym oraz że roszczenia wynikają z takich samych lub podobnych faktów i okoliczności.

3.1.4 Do Skargi należy załączyć następujące dowody (jeśli występują), jeżeli to możliwe w formie elektronicznej, wraz z ich wykazem:

(i) w odniesieniu do Przejmującego Rejestratora:

a) wypełniony Formularz Autoryzacji („FOA”),

b) kopię wyników z WHOIS na dzień rozpoczęcia transferu, wykorzystanych do identyfikacji upoważnionych Osób Kontaktowych ds. Transferu,

c) kopię dowodów tożsamości,

d) kopię umowy dwustronnej, ostatecznej decyzji organu lub sądu rozstrzygającego spór, jeżeli oficjalny Abonent zmieniany jest wraz ze zmianą Rejestratora,

e) kopie wszystkich wiadomości przekazanych Tracącemu Rejestratorowi w odniesieniu do wniosku o transfer, wraz z odpowiedziami ze strony Tracącego Rejestratora,

(ii) w odniesieniu do Tracącego Rejestratora:

a) wypełniony FOA od Tracącego Rejestratora,

b) kopię wyników z WHOIS na dzień rozpoczęcia transferu,

c) odpowiednią historię modyfikacji w WHOIS wykonanych dla danej rejestracji,

d) dowody potwierdzające jedno z poniższych zdarzeń w przypadku odmowy wykonania transferu:

 • oszustwo;
 • Rejestrator został poinformowany o trwającym postępowaniu administracyjnym w oparciu o UDRP;
 • Rejestrator został poinformowany o trwającym postępowaniu w oparciu o URS;
 • trwający spór w oparciu o Politykę Rozstrzygania Sporów Związanych z Transferem
 • orzeczenie sądowe wydane przez sąd właściwej jurysdykcji;
 • spór dotyczący tożsamości Abonenta lub Osoby Kontaktowej ds. Administracyjnych zgodnie z Sekcją. 4 Polityki Transferu [Wymagania dotyczące Dotychczasowego Rejestratora];
 • spór dotyczący płatności wraz z dowodami nałożenia na rejestrację statusu HOLD:
 • pisemny sprzeciw Abonenta lub Osoby Kontaktowej ds. Administracyjnych;
 • status LOCK wraz z dowodami potwierdzającymi, że Abonent podjął stosowne kroki w celu usunięcia statusu LOCK zgodnie z ust. _ Załącznika _ do niniejszej Umowy;
 • Po wykonaniu Zmiany Abonenta Rejestrator nałożył 60-cio dniową blokadę domeny do transferu a Abonent domeny nie skorzystał z opcji wycofania się z blokady przed wykonaniem Zmiany Abonenta.
 • nie upłynęło 60 dni od pierwszej rejestracji nazwy domeny; lub
 • nie upłynęło 60 dni od poprzedniego transferu nazwy domeny.

e) kopie wszystkich wiadomości przekazanych Przejmującemu Rejestratorowi w odniesieniu do wniosku o transfer, wraz z odpowiedziami otrzymanymi od Przejmującego Rejestratora.

3.2 Pozwany zobowiązany jest odpowiedzieć na Skargę w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Skargi (dalej „Odpowiedź”).

3.2.1 Pozwany zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej do Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów i Skarżącego:

(i) odpowiedź na oświadczenia i stwierdzenia zawarte w Skardze (ta część odpowiedzi musi być zgodna z limitem wyrazów i stron określonym w Zasadach Uzupełniających Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów);

(ii) nazwę, adres pocztowy i elektroniczny oraz numery telefonu i faksu Pozwanego (Rejestratora niewnoszącego Skargi);

(iii) informacje na temat innych postępowań prawnych, które rozpoczęto lub zakończono w związku z którąkolwiek z nazw domen będących przedmiotem Skargi;

(iv) oświadczenie, że kopię Odpowiedzi przesłano lub przekazano do Skarżącego;

(v) następujące oświadczenie podpisane przez Pozwanego lub jego upoważnionego przedstawiciela:

„Pozwany oświadcza, że informacje zawarte w niniejszej Odpowiedzi są wedle jego najlepszej wiedzy kompletne i prawidłowe, że Odpowiedzi nie przedstawiono w żadnym niewłaściwym celu, takim jak nękanie, oraz że stwierdzenia w niej zawarte są gwarantowane zgodnie z niniejszymi Zasadami i obowiązującym prawem w aktualnej formie lub z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dobrej wierze i na podstawie uzasadnionych argumentów”; i

(vi) w załączniku inne dokumenty lub dowody wykorzystane przez Pozwanego wraz z ich wykazem.

3.2.2 Na żądanie Pozwanego Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów może, w wyjątkowych przypadkach, przedłużyć okres przeznaczony na złożenie odpowiedzi, ale w żadnej sytuacji nie więcej niż o dodatkowe pięć (5) dni kalendarzowych. Okres taki może zostać także przedłużony za pisemnym porozumieniem Stron, pod warunkiem że zgodę na to wyrazi Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów.

3.2.3 Jeżeli Pozwany nie przedstawi odpowiedzi, w razie braku wyjątkowych okoliczności, Zespół Orzekający ds. Rozstrzygania Sporów mianowany przez Dostawcę Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów zobowiązany jest podjąć decyzję w sprawie sporu na podstawie Skargi.

3.2.4 Zespół Orzekający ds. Rozstrzygania Sporów wyznaczony przez Dostawcę Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów zobowiązany jest zbadać wszystkie odpowiednie dokumenty i porównać nazwę domeny/dane kontaktowe Rejestratora z danymi zawartymi w bazie WHOIS oraz wyciągnąć wniosek nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu otrzymania Odpowiedzi od Pozwanego.

(i) Jeżeli dane Abonenta/ dane kontaktowe nie są zgodne z danymi zawartymi w WHOIS, Zespół Orzekający powinien skontaktować się z każdym z Rejestratorów i zażądać dodatkowych dokumentów.

(ii) Jeżeli Przejmujący Rejestrator nie jest w stanie dostarczyć uzupełnionego FOA z danymi zgodnymi z tymi zawartymi w bazie WHOIS w momencie złożenia wniosku o transfer, wtedy Zespół Orzekający zobowiązany jest podjąć decyzję o anulowaniu transferu. W przypadku Rejestru zawierającego pełne dane rejestrowe domeny, jeżeli WHOIS Dotychczasowego Rejestratora nie jest dostępny lub poprawny, należy skorzystać z WHOIS odpowiedniego Operatora Rejestru. W przypadku Rejestru niezawierającego pełnych danych rejestrowych, jeżeli WHOIS Dotychczasowego Rejestratora nie jest dostępny lub poprawny, Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów może nadać sporowi status oczekiwania do momentu rozwiązania takiego problemu.

(iii) Jeżeli Tracący Rejestrator odrzuci wniosek o transfer (NACK), zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające jeden z czynników, na podstawie których taka odmowa jest dopuszczalna zgodnie z ust. 3.1.4 (ii)(d) TDRP. Jeżeli Tracący Rejestrator nie jest w stanie przedstawić dowodów potwierdzających którykolwiek z czynników, a Przejmujący Rejestrator przekaże Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów uzupełniony FOA zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w bazie WHOIS w momencie złożenia wniosku o transfer, wtedy transfer należy zatwierdzić.

(iv) Zespół Orzekający nie może wydać ustalenia o „braku decyzji”. Zespól Orzekający zobowiązany jest rozważyć odpowiednie dowody w świetle Polityki Transferu i ustalić, na podstawie przewagi dowodów, który Rejestrator powinien wygrać spór oraz jakie rozstrzygnięcie w sprawie Skargi stanowić będzie właściwe zadośćuczynienie w kwestii określonej w Skardze.

(v) Zespół Orzekający może rozstrzygnąć spór jedynie poprzez:

a) zatwierdzenie Transferu,

b) odmowę Transferu (może to obejmować żądanie zwrotu
nazwy domeny Tracącemu Rejestratorowi, jeżeli Transfer już nastąpił).

(vi) Transfery od Przejmującego Rejestratora do trzeciego rejestratora, a także wszystkie inne kolejne transfery, które są nieważne, jeśli Przejmujący Rejestrator nabył sponsorowaną nazwę domeny poprzez Nieprawidłowy Transfer, jak ustalono w procesie rozstrzygania sporów określonym w niniejszej Polityce Rozstrzygania Sporów Związanych z Transferem.

(vii) W przypadku, gdy Zespół Orzekający stwierdzi, wystąpienie Nieprawidłowego Transferu, domena zostanie przeniesiona z powrotem do rejestratora, który był Dotychczasowym Rejestratorem natychmiast przed Nieprawidłowym Transferem.

3.3 Opłaty z tytułu Usługi Rozstrzygania Sporów

3.3.1 Odpowiedni Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów zobowiązany jest ustalić obowiązującą opłatę za złożenie wniosku (dalej „Opłaty”). Konkretne opłaty wraz z warunkami dotyczącymi faktycznej zapłaty należy uwzględnić w Zasadach Uzupełniających Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów.

3.3.2 Jeżeli Skarżący nie wygra sporu, Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów zatrzymuje Opłaty.

3.3.3 Jeżeli Skarżący wygra spór zobowiązany jest dostarczyć Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów Opłaty w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych po podjęciu takiej decyzji. W takim przypadku Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów zobowiązany jest zwrócić Skarżącemu Opłaty nie później niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych po otrzymaniu Opłat od Pozwanego. Opłaty takie należy uregulować bez względu na to, czy postępowanie sądowe zostało wszczęte zgodnie z Sekcją 3.4, poniżej. Niezapłacenie Opłat na rzecz Dostawcy Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów może prowadzić do utraty akredytacji wydanej przez ICANN.

3.4 Dostępność Postępowania Sądowego

Procedury określone powyżej nie wykluczają możliwości przekazania sporu przez Rejestratora do sądu właściwej jurysdykcji do rozstrzygnięcia przed rozpoczęciem lub po zakończeniu postępowania administracyjnego. Jeżeli Zespół Orzekający zdecyduje, że rejestrację nazwy domeny należy transferować (do Przejmującego Rejestratora lub alternatywnie z powrotem od Przejmującego Rejestratora do Tracącego Rejestratora), taki Rejestrator odczeka czternaście (14) dni kalendarzowych po otrzymaniu informacji o podjętej decyzji przed jej realizacją. Rejestr następnie wyegzekwuje decyzję, chyba że w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych otrzyma od jednej ze stron oficjalną dokumentację (taką jak kopia skargi; akta ostemplowane przez urzędnika sądu) potwierdzającą, że rozpoczęto proces sądowy w sprawie naruszonych(ej) nazw(y) domeny. Jeżeli dokumentacja taka trafi do Rejestru, w stosownym przypadku, w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych, decyzja nie zostanie wyegzekwowana do momentu (i) przedstawienia dowodów, że strony rozstrzygnęły spór; (ii) przedstawienia dowodów, że pozew sądowy został uchylony lub wycofany; lub (iii) doręczenia kopii orzeczenia takiego sądu uchylającego pozew lub orzekającego określone działania w odniesieniu do nazwy domeny.

3.5 Publikacja Postanowienia

3.5.1 Właściwy Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów opublikuje wszelkie postanowienia odnoszące się do sporu transferu wszczętego zgodnie z TDRP. Wszystkie postanowienia powstałe w oparciu o niniejszą Politykę zostaną opublikowane w całości w Internecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zespół zwołany przez Dostawcę Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów, w szczególnym przypadku, zadecyduje o redagowaniu części postanowienia. W każdym przypadku, część każdej decyzji stwierdzającej, że oskarżenie zostało wniesione w złej wierze, powinna zostać opublikowana.

3.5.2 Raporty z postanowieniem powinny zawierać co najmniej:

(i) Nazwę domeny, której dotyczył spór;

(ii) Nazwy stron uczestniczących w sporze;

(iii) Pełną decyzję w sprawie;

(iv) Datę wejścia w życie decyzji.

3.5.3 Jeżeli Dostawca Usług Związanych z Rozstrzyganiem Sporów sądzi, że decyzja nie powinna zostać opublikowana, powinien porozumieć się z ICANN i opublikować postanowienie, jeśli tak zalecono.

3.5.4 Publikacji nie stosuje się do Skarg złożonych w oparciu o TDRP przed dniem 1 grudnia 2016 r.