nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

Polityka Transferów


I. Transfer pomiędzy Rejestratorami

A. Transfer zatwierdzony przez Abonenta

1. Wymagania dotyczące Rejestratorów

Abonenci muszą mieć możliwość transferu rejestracji swoich domen pomiędzy Rejestratorami, pod warunkiem, że proces transferu Przejmującego Rejestratora spełnia minimalne standardy niniejszej polityki oraz że taki transfer nie jest zakazany przez zasady ICANN lub Rejestru. Proces transferu domeny pomiędzy Rejestratorami musi być czytelny i zwięzły, aby uniknąć zamieszania. Ponadto Rejestratorzy powinni podjąć odpowiednie działania, aby poinformować Abonentów o opublikowanych dokumentach konkretnego procesu transferu stosowanych przez Rejestratorów i zapewnić do nich dostęp.

1.1 Organy nadzorujące transfer

Osoba Kontaktowa ds. Administracyjnych oraz Abonent wymienieni w ogólnodostępnej bazie WHOIS Tracącego Rejestratora lub odpowiedniego Rejestru (w stosownym przypadku) są jedynymi stronami, które posiadają prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku o transfer do Przejmującego Rejestratora. W przypadku sporów organ Abonenta zastępuje Osobę Kontaktową ds. Administracyjnych.

Rejestratorzy mogą korzystać z bazy WHOIS Dotychczasowego Rejestratora lub odpowiedniego Rejestru w celu weryfikacji autentyczności wniosku o transfer lub z innego źródła danych określonego przez polityki zgodności.

2. Wymagania dotyczące Przejmującego Rejestratora

W każdej sytuacji gdy Abonent składa wniosek o transfer rejestracji nazwy domeny do innego Rejestratora, Przejmujący Rejestrator zobowiązany jest:

2.1 uzyskać wyraźną zgodę Abonenta lub Osoby Kontaktowej ds. Administracyjnych (dalej „Osoba Kontaktowa ds. Transferu”), ponieważ transfer jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia transferu przez Przejmującego Rejestratora od Osoby Kontaktowej ds. Transferu.

2.1.1 Zgodę należy wydać poprzez obowiązujący Standardowy Formularzu Autoryzacji FOA (Formularz Autoryzacji). Na stronie ICANN dostępne są dwa różne Formularze Autoryzacji. Formularz Autoryzacji oznaczony jako „Wstępna Autoryzacja Zmiany Rejestratora” musi być użyty przez Przejmującego Rejestratora w celu uzyskania zgody na zmianę Rejestratora od Osoby Kontaktowej ds. Transferu. Formularz Autoryzacji oznaczony jako „Potwierdzenie Wniosku o Zmianę Rejestratora” musi być stosowany przez Dotychczasowego Rejestratora w celu uzyskania potwierdzenia transferu od Osoby Kontaktowej ds. Transferu.

Formularz Autoryzacji należy dostarczyć w języku angielskim, a wszelkie spory wynikające z wniosku o transfer prowadzone będą w języku angielskim. Rejestratorzy mogą kontaktować się z Osobą Kontaktową ds. Transferu w innych językach. Jednak Rejestrator wybierający taką możliwość, odpowiada za poprawność i kompletność tłumaczenia Formularza Autoryzacji na języki inne niż język angielski.

2.1.2 Jeżeli Przejmujący Rejestrator korzysta z fizycznego procesu w celu uzyskania autoryzacji, wystarczy papierowy egzemplarz Formularza Autoryzacji, o ile został podpisany przez Osobę Kontaktową ds. Transferu i towarzyszy mu wydruk z bazy WHOIS Dotychczasowego Rejestratora dla domeny będącej przedmiotem transferu.

2.1.2.1 Jeżeli Przejmujący Rejestrator korzysta z fizycznego procesu autoryzacji, tym samym przyjmuje na siebie ciężar uzyskania wiarygodnych dowodów tożsamości Osoby Kontaktowej ds. Transferu oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów potwierdzających, że takie dowody uzyskano. Ponadto Przejmujący Rejestrator przejmuje na siebie także ciężar zapewnienia, że jednostka składająca wniosek jest do tego faktycznie upoważniona. Akceptowane są następujące dowody tożsamości:

a. oświadczenie notarialne,

b. ważne prawo jazdy,

c. paszport,

d. akt założycielski spółki,

e. książeczka wojskowa,

f. dowód osobisty wydany przez państwo/rząd,

g. akt urodzenia.

2.1.3.1 Jeżeli Przejmujący Rejestrator korzysta z elektronicznego procesu uzyskania autoryzacji, akceptowane są następujące dowody tożsamości:

a. podpis elektroniczny zgodny z przepisami krajowymi właściwymi dla siedziby Przejmującego Rejestratora (jeżeli takie przepisy istnieją),

b. zgoda osoby fizycznej lub podmiotu, który posiada adres e-mail lub numer telefonu odpowiadający adresowi e-mail lub numerowi telefonu Osoby Kontaktowej ds. Transferu.

2.1.3.2 Dotychczasowy Rejestrator nie może odrzucić wniosku o transfer wyłącznie dlatego, że uważa, iż Przejmujący Rejestrator nie otrzymał wyżej wymienionego potwierdzenia.

2.1.3.3 Przeprowadzenie transferu nie jest możliwe, jeżeli Przejmujący Rejestrator nie otrzymał potwierdzenia. W każdym przypadku zakłada się, że Przejmujący Rejestrator otrzymał i poświadczył wniosek o transfer złożony przez Osobę Kontaktową ds. Transferu.

2.2 Zażądać - poprzez transmisję komendy „transfer” określonej w zestawie narzędzi Rejestratora - aby baza danych Operatora Rejestru została zmieniona, tak aby odzwierciedlała nowego Rejestratora.

2.2.1 Transmisja komendy „transfer” stanowi oświadczenie po stronie Przejmującego Rejestratora, że uzyskano wymaganą autoryzację od Osoby Kontaktowej ds. Transferu wymienionej w odpowiedniej bazie WHOIS.

2.2.2 Przejmujący Rejestrator zobowiązany jest poświadczyć wnioski o transfer nazw domen Abonenta pomiędzy Rejestratorami. Pomimo to Dotychczasowy Rejestrator musi wysłać Formularz Autoryzacji „Potwierdzenie Wniosku o Zmianę Rejestratora” zgodnie z sekcją I.A.3 (Obowiązki Dotychczasowego Rejestratora) niniejszej polityki.

2.2.3 Formularz Autoryzacji oznaczony jako „Wstępna Autoryzacja Zmiany Rejestratora” traci ważność w następujących przypadkach:

2.2.3.1 upłynęło 60 dni od wysłania Formularza Autoryzacji przez Przejmującego Rejestratora, chyba że Przejmujący Rejestrator umożliwia automatyczne odnowienie Formularza Autoryzacji i Abonent domeny wyraźnie przystał na automatyczne odnowienie,

2.2.3.2 domena wygasła przez zakończeniem transferu,

2.2.3.3 wykonano Zmianę Abonenta, zgodnie z sekcją II.C niniejszej polityki,

2.2.3.4 transfer domeny zakończył się.

2.2.4 Jeżeli przez zatwierdzeniem transferu w rejestrze Formularz Autoryzacji stracił ważność z powodu jednego z wyżej wymienionych przypadków opisanych w podpunktach I.A.2.2.3.1 – I.A.2.2.3.4, w celu przeprowadzenia transferu Przejmujący Rejestrator musi ponownie autoryzować transfer poprzez użycie nowego Formularza Autoryzacji.

3. Obowiązki Dotychczasowego Rejestratora

3.1 Dotychczasowy Rejestrator potwierdzi zamiar Abonenta, gdy otrzyma z Rejestru powiadomienie o oczekującym transferze, poprzez powiadomienie Abonenta o transferze. Dotychczasowy Rejestrator zobowiązany jest to uczynić w sposób zgodny ze standardami określonymi w niniejszej polityce.

3.2 Aby zapewnić, że formularz wniosku stosowany przez Dotychczasowego Rejestratora ma w znaczącym stopniu charakter administracyjny i informacyjny oraz został w czytelnej formie przekazany Osobie Kontaktowej ds. Transferu w celu weryfikacji zamiaru Osoby Kontaktowej ds. Transferu, Dotychczasowy Rejestrator zobowiązany jest stosować Formularz Autoryzacji.

3.3 Formularz Autoryzacji należy wypełnić w języku angielskim. Wszelkie spory wynikające z wniosku o transfer będą prowadzone w języku angielskim. Rejestrator może kontaktować się z Osobą Kontaktową ds. Transferu w innych językach. Jednak Rejestrator korzystający z takiej możliwości odpowiada za poprawność i kompletność tłumaczenia Formularza Autoryzacji na języki inne niż język angielski. Ponadto wiadomości przekazywane w innych językach muszą być zgodne z procesami i procedurami określonymi w niniejszej polityce. Dotyczy to między innymi, ale nie ogranicza się do wymogu, że Rejestrator zobowiązany jest wpisać w Formularzu Autoryzacji dodatkowe informacje w celu uzyskania zgody Osoby Kontaktowej ds. Transferu w przypadku wniosku o transfer.

W przypadku jeżeli Abonent zatwierdzi wstępnie transfer, Dotychczasowy Rejestrator ma możliwość przesłania zmodyfikowanej wersji Formularza Autoryzacji, która będzie zawierać informację skierowaną do Abonenta, że wstępnie zatwierdzony transfer został zainicjowany.

Powyższy wymóg nie wyklucza możliwości podejmowania przez Dotychczasowego Rejestratora działań marketingowych w stosunku do swoich istniejących klientów w ramach odrębnych form komunikacji.

3.4 Dotychczasowy Rejestrator zobowiązany jest wysłać Formularz Autoryzacji do Abonenta tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż dwadzieścia cztery (24) godziny po otrzymaniu wniosku o transfer od Operatora Rejestru.

3.5 Nieudzielenie odpowiedzi na powiadomienie Rejestru dotyczące wniosku o transfer przez Dotychczasowego Rejestratora w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych powoduje automatyczne „zatwierdzenie” transferu.

3.6 Jeżeli Osoba Kontaktowa ds. Transferu wymieniona w bazie WHOIS nie potwierdziła wniosku o transfer u Dotychczasowego Rejestratora, a Dotychczasowy Rejestrator w sposób jednoznaczny nie odrzucił takiego wniosku, w sposób domyślny przyjmuje się, że Dotychczasowy Rejestrator zobowiązany jest przeprowadzić transfer.

3.7 Po odrzuceniu wniosku o transfer z jakiegokolwiek powodu Dotychczasowy Rejestrator zobowiązany jest przedstawić Abonentowi i potencjalnemu Przejmującemu Rejestratorowi powód odrzucenia. Dotychczasowy Rejestrator może odrzucić transfer wyłącznie w następujących konkretnych okolicznościach:

3.7.1. dowody oszustwa,

3.7.2 uzasadniony spór co do tożsamości Abonenta lub Osoby Kontaktowej ds. Administracyjnych,

3.7.3 brak płatności za poprzedni okres rejestracyjny (z uwzględnieniem obciążenia zwrotnego kart kredytowych), jeżeli nazwa domeny wygasła, lub za poprzednie lub aktualne okresy rejestracyjne, jeżeli nazwa domeny jeszcze nie wygasła. W każdym przypadku jednak przed odrzuceniem transferu Dotychczasowy Rejestrator zobowiązany jest nałożyć na domenę status „Registrar Hold”,

3.7.4 wyraźny sprzeciw na transfer wydany przez autoryzowaną Osobę Kontaktową ds. Transferu. Sprzeciw może przyjąć formę konkretnej prośby (sporządzonej na piśmie lub w formie elektronicznej) autoryzowanej Osoby Kontaktowej ds. Transferu o odrzucenie konkretnego wniosku o transfer lub ogólnego sprzeciwu na wszystkie wnioski o transfer otrzymane przez Rejestratora, czy to na czas określony czy też nieokreślony. W każdym przypadku, sprzeciw winien zostać złożony wraz z wyraźną i świadomą zgodą autoryzowanej Osoby Kontaktowej ds. Transferu. na zasadzie opcjonalnej i na prośbę autoryzowanej Osoby Kontaktowej ds. Transferu, Rejestrator zobowiązany będzie do usunięcia blokady lub zapewnienia autoryzowanej Osobie Kontaktowej ds. Transferu możliwie dostępnej metody usunięcia blokady w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych,

3.7.5 wniosek o transfer złożono w ciągu 60 dni od daty utworzenia domeny zgodnie z zapisem w bazie WHOIS dla danej nazwy domeny,

3.7.6 nie upłynęło 60 dni (lub krótszy okres czasu, który zostanie określony) od momentu transferu nazwy domeny (poza transferem zwrotnym do Dotychczasowego Rejestratora w przypadku gdy obydwaj Rejestratorzy tak uzgodnili i/lub gdy było to zgodne z decyzją podjętą w procesie rozstrzygania sporu). „Przetransferowany” oznacza wyłącznie, że transfer pomiędzy Rejestratorami odbył się zgodnie z niniejszą polityką.

3.8. Dotychczasowy Rejestrator musi odrzucić wniosek o transfer w następujących okolicznościach:

3.8.1 Rejestrator został poinformowany o trwającym postępowaniu administracyjnym w oparciu o UDRP,

3.8.2 W oparciu o nakaz sądowy wydany przez sąd właściwej jurysdykcji,

3.8.3 Trwające postępowanie w oparciu o TDRP, które dotyczy wykonania poprzedniego transferu domeny,

3.8.4 Rejestrator został poinformowany o trwającym postępowaniu w oparciu o URS lub blokadzie domeny na podstawie URS,

3.8.5 Po wykonaniu Zmiany Abonenta Rejestrator nałożył 60-cio dniową blokadę domeny do transferu a Abonent domeny nie skorzystał z opcji wycofania się z blokady przed wykonaniem Zmiany Abonenta.

3.9 Przykłady sytuacji, w których nie można odmówić wnioskowanej zmiany Rejestratora, obejmują między innymi:

3.9.1 niezapłacenie za trwający lub przyszły okres rejestracji,

3.9.2 brak odpowiedzi ze strony Abonenta lub Osoby Kontaktowej ds. Administracyjnych,

3.9.3 Rejestrator nałożył na domenę status „lock”, chyba że Abonent otrzyma szansę i możliwość odblokowania domeny przed złożeniem wniosku o transfer,

3.9.4 ograniczenia dotyczące okresu rejestracji domeny, inne niż w ciągu pierwszych 60 dni wstępnej rejestracji lub w ciągu pierwszych 60 dni po zmianie Rejestratora, lub w ciągu 60-dniowej blokady po Zmianie Abonenta zgodnie z sekcją II.C.2,

3.9.5 ogólne zaległości płatnicze pomiędzy Rejestratorem a partnerami/podmiotami stowarzyszonymi, w przypadku gdy Abonent danej domeny zapłacił za jej rejestrację.

3.10 Dotychczasowemu Rejestratorowi przysługują inne mechanizmy inkasa płatności od Abonenta niezależne od procesu transferu. Dlatego też, w przypadku sporu co do płatności Dotychczasowemu Rejestratorowi nie wolno stosować transferu jako mechanizmu zabezpieczającego zapłatę za usługi ze strony Abonenta. Wyjątek od tego wymogu stanowią:

3.10.1 w przypadku niezapłacenia za poprzedni(e) okres(y) rejestracji, jeżeli wniosek o transfer złożono po upływie daty ważności, lub

3.10.2 w przypadku niezapłacenia za aktualny okres rejestracji, jeżeli wniosek o transfer złożono przed upływem daty ważności.

4. Koordynacja Rejestratorów

4.1 Każdy Rejestrator zobowiązany jest zachować kopie dokumentów, z uwzględnieniem Formularza Autoryzacji oraz odpowiedzi Osoby Kontaktowej ds. Transferu na taki formularz, jakie mogą być konieczne w przypadku sporu wynikającego z polityki rozstrzygania sporów. Przejmujący Rejestratorzy zobowiązani są przechowywać kopie Formularza Autoryzacji otrzymane od Osoby Kontaktowej ds. Transferu zgodnie ze standardowymi zasadami dotyczącymi przechowywania dokumentów w przypadku umów. Wraz z Formularzem Autoryzacji należy przechowywać kopie odpowiednich dowodów tożsamości.

4.2 Zarówno Przejmujący Rejestrator, jak i Dotychczasowy Rejestrator zobowiązani są dostarczyć dowody stosowane przy transferze w trakcie i po transakcji/transakcjach dotyczącej/ych nazwy domeny wykonanej pomiędzy Rejestratorami. Informacje takie należy dostarczyć wyłącznie na wniosek innego Rejestratora, który jest stroną transferu. Ponadto informacji takich mogą zażądać także, w ciągu pięciu (5) dni od momentu złożenia wniosku, ICANN, Operator Rejestru, sąd właściwej jurysdykcji w stosunku do danej sprawy lub Zespół Orzekający w sprawie sporu ze stroną trzecią.

4.3 Przejmujący Rejestrator zobowiązany jest zachować i przedstawić na życzenie Tracącego Rejestratora pisemny lub elektroniczny egzemplarz Formularza Autoryzacji. Jeżeli Dotychczasowy Rejestrator zażąda kopii Formularza Autoryzacji, Przejmujący Rejestrator zobowiązany jest spełnić takie żądanie Dotychczasowego Rejestratora (z uwzględnieniem dostarczenia dokumentacji pomocniczej) w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych. Niedostarczenie takiej dokumentacji w powyższym okresie stanowi podstawę do zwrotu przez Operatora Rejestru lub Zespół Orzekający w sprawie sporów, pod warunkiem, że skargę dotyczącą transferu złożono zgodnie z wymogami niniejszej polityki.

4.4 Jeżeli albo Dotychczasowy Rejestrator albo Przejmujący Rejestrator jest zdania, że wniosek o transfer nie został obsłużony zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki, w takiej sytuacji Rejestrator może wszcząć postępowanie dotyczące rozstrzygania sporów określone w części C niniejszej polityki.

4.5 Aby ułatwić proces składania wniosków o transfer, Rejestrator powinien zapewnić i utrzymywać unikalny i prywatny adres e-mail wyłącznie do użytku przez innych Rejestratorów i Rejestr.

4.5.1 Taki adres e-mail stosowany będzie wyłącznie w sprawach związanych z wnioskami o transfer oraz procedurami określonymi w niniejszej polityce.

4.5.2 Takim adresem e-mail należy zarządzać tak, aby zapewnić otrzymanie wiadomości przez osoby, które mogą odpowiedzieć na kwestie dotyczące transferu.

4.5.3 Na wiadomości otrzymane na taki adres e-mail, odpowiedzieć w uzasadnionym okresie nieprzekraczającym siedmiu (7) dni kalendarzowych.

4.6 Kontakt ds. Transferów dla Sytuacji Wyjątkowych

4.6.1 Rejestratorzy ustanowią Kontakt ds. Transferów dla Sytuacji Wyjątkowych (Transfer Emergency Action Contact - „TEAC") w celach pilnego kontaktu związanego z transferami. Celem TEAC jest szybkie ustanowienie rozmowy w czasie rzeczywistym między rejestratorami w sytuacji wyjątkowej (w języku, który będzie zrozumiały dla obu stron). Następnie mogą zostać podjęte dalsze działania mające na celu rozwiązanie problemu, obejmujące wszczęcie istniejącego (lub przyszłego) sporu transferowego lub cofnięcie procesów.

4.6.2 Kontakty z TEAC będą zastrzeżone do użytku akredytowanych przez ICANN Rejestratorów, Operatorów Rejestru gTLD oraz pracowników ICANN. Kontaktem TEAC może być wyznaczony numer telefonu lub inny kanał kontaktu w czasie rzeczywistym i zostanie on nagrany oraz będzie chroniony przez portal rejestratorów utrzymywany przez ICANN. Kontakty z TEAC będą inicjowane na bieżąco, w uzasadnionym czasie od momentu rzekomej nieautoryzowanej utraty domeny.

4.6.3 Wiadomości przesłane za pomocą kanału kontaktowego TEAC generować będą odpowiedź wysyłaną przez przedstawiciela Rejestratora Przejmującego. Osoba lub zespół udzielający odpowiedzi będzie w stanie oraz będzie posiadać upoważnienie do zbadania i zajęcia się pilnymi kwestiami transferowymi. Odpowiedzi wymagane są w ciągu 4 godzin od momentu początkowej prośby, jednakże ostateczne rozwiązanie danej kwestii może potrwać dłużej.

4.6.4 Rejestrator Tracący zgłosi ICANN Compliance i operatorowi rejestru niemożności udzielenia odpowiedzi na wiadomość TEAC. Nieudzielenie odpowiedzi na wiadomość TEAC skutkować może cofnięciem transferu zgodnie z Sekcją I.A.6.4 niniejszej polityki oraz może również skutkować dalszymi działaniami ze strony ICANN, prowadzącymi do i obejmującymi nieprzedłużenie lub rozwiązanie akredytacji.

4.6.5 Obie strony zachowają korespondencję w formie pisemnej lub elektronicznej z wszelkich kontaktów i odpowiedzi TEAC i na żądanie udostępnią kopie takiej dokumentacji ICANN i operatorowi rejestru. Dokumentacja ta będzie przechowywana zgodnie z ustępem 3.4 Umowy Akredytacyjnej Rejestratora. Użytkownicy kanału kontaktowego TEAC winni zgłaszać ICANN Rejestratorów nieudzielających odpowiedzi. Dodatkowo, ICANN może przeprowadzać okresowe testy kanału kontaktowego Rejestratora TEAC w sytuacjach i w sposób uznany za odpowiedni w celu zapewnienia, że rejestratorzy faktycznie odpowiadają na wiadomości TEAC.

5. Wymagania dotyczące statusu „ClientTransferProhibited" i kodów „AuthInfo"

5.1 Z zastrzeżeniem specyfikacji ICANN lub polityk oraz wszelkich obowiązujących ustaw lub przepisów, Rejestratorzy zobowiązani są przestrzegać wymagań określonych poniżej.

Rejestratorzy mogą ustawić status „ClientTransferProhibited” jedynie po rejestracji domeny lub po otrzymaniu wniosku Abonenta, pod warunkiem, że Rejestrator uwzględnił w umowie o rejestrację domeny (za wyraźną zgodą Abonenta) warunki, na jakich Rejestrator może odmówić przeprowadzenia transferu domeny. Ponadto, w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od momentu otrzymania wniosku Abonenta, Rejestrator musi usunąć status „ClientTransferProhibited", jeśli nie udostępnia on Abonentowi narzędzia do samodzielnego usunięcia statusu „ClientTransferProhibited”.

5.2 Rejestratorzy zobowiązani są przekazać Abonentowi unikalny kod „AuthInfo" i usunąć status „ClientTransferProhibited" w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od momentu złożenia wstępnego wniosku przez Abonenta, jeżeli Rejestrator nie oferuje Abonentowi narzędzia do generowania i zarządzania własnym unikalnym kodem „AuthInfo" i do samodzielnego usunięcia statusu „ClientTransferProhibited".

5.3 W celu wypełnienia wniosku Abonenta o usunięcie statusu „ClientTransferProhibited" lub uzyskanie obowiązującego kodu „AuthInfo”, Rejestratorzy nie mogą stosować żadnego mechanizmu, który byłby bardziej restrykcyjny niż mechanizmy stosowane w celu zmiany któregokolwiek z aspektów danych kontaktowych lub danych nazwy serwera Abonenta.

5.4 Dotychczasowemu Rejestratorowi nie wolno odmówić usunięcia statusu „ClientTransferProhibited" lub wydania kodu „AuthInfo” Abonentowi wyłącznie ze względu na spór dotyczący płatności pomiędzy Abonentem a Rejestratorem.

5.5 Kod „AuthInfo" wygenerowany przez Rejestratora musi być unikalny dla każdej domeny.

5.6 Kody „AuthInfo" należy wykorzystywać wyłącznie do identyfikacji Abonenta, z kolei do autoryzacji lub potwierdzenia wniosku o transfer należy stosować Formularze Autoryzacji zgodnie z sekcją I.A.2 i I.A.4 niniejszej polityki.

6. Wymagania dotyczące Rejestru

6.1 Po otrzymaniu komendy „transfer” od Przejmującego Rejestratora Operator Rejestru przekazuje powiadomienie elektroniczne do obydwu Rejestratorów. W przypadku Rejestrów, które stosują powiadomienie pocztą elektroniczną, odpowiedź można wysłać na unikalny adres e-mail wyznaczony przez każdego z Rejestratorów w celu ułatwienia procesu transferu.

6.2 Operator Rejestru zobowiązany jest zakończyć transfer domeny w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych, chyba że otrzyma od Dotychczasowego Rejestratora komendę protokołu NACK.

6.3 Jeżeli zaktualizowano bazę danych Rejestru, aby odzwierciedlała zmianę Rejestratora, Operator Rejestru przekazuje elektroniczne powiadomienie obydwu Rejestratorom. Powiadomienie takie należy wysłać na unikalny adres e-mail wyznaczony przez każdego z Rejestratorów w celu ułatwienia procesu transferu lub inny adres e-mail uzgodniony przez strony.

6.4 Operator Rejestru zobowiązany jest cofnąć transfer, jeżeli po jego przeprowadzeniu otrzyma jedno z powiadomień określonych poniżej. W takiej sytuacji transfer zostanie uchylony, a nazwa Dotychczasowego Rejestratora przywrócona do pierwotnego stanu. Operator Rejestru zobowiązany jest cofnąć transfer w ciągu pięciu (5) dni od momentu otrzymania powiadomienia, z wyjątkiem decyzji Rejestru w sprawie sporu, w którym to przypadku Operator Rejestru zobowiązany jest cofnąć transfer w ciągu czternastu dni kalendarzowych, chyba że złożono pozew sądowy. Powyższe postanowienia dotyczą jednego z następujących powiadomień:

6.4.1 umowa Dotychczasowego Rejestratora i Przejmującego Rejestratora wysłana pocztą elektroniczną, listownie lub faksem, informująca, że transfer odbył się omyłkowo lub nie był zgodny z procedurami określonymi w niniejszej polityce;

6.4.2 ostateczne rozstrzygnięcie sporu przez organ orzekający posiadający właściwe uprawnienia w zakresie transferu lub

6.4.3 orzeczenie sądu właściwej Jurysdykcji;

6.4.4 dokumentacja przedłożona przez Dotychczasowego Rejestratora przed transferem, wskazująca, że Rejestrator Przejmujący nie odpowiedział na wiadomość za pomocą TEAC w ramach czasowych określonych w Sekcji I.A.4.6.

7. Rejestr Rejestracji

Każdy Rejestrator zobowiązany jest zażądać od swojego klienta, Abonenta, aby prowadził swoje własne rejestry umożliwiające udokumentowanie i udowodnienie wstępnej daty rejestracji nazwy domeny.

8. Wpływ na Okres Rejestracji

Zakończenie transferu zatwierdzonego przez Abonenta i przez Operatora Rejestru zgodnie z Sekcją I.A powoduje przedłużenie istniejącej rejestracji o jeden rok, pod warunkiem, że pozostały całkowity okres rejestracji w żadnym przypadku nie przekroczy dziesięciu (10) lat.

B. Transfery Zatwierdzone przez ICANN

1. Transfer patronatu nad wszystkimi zarejestrowanymi domenami zarządzanymi przez jednego Rejestratora w wyniku (i) nabycia takiego Rejestratora lub jego majątku przez innego Rejestratora lub (ii) braku akredytacji takiego Rejestratora albo braku upoważnienia Operatora Rejestru dla takiego Rejestratora może odbyć się w następujący sposób:

1.1 Przejmujący Rejestrator musi posiadać akredytację ICANN dla Rejestru TLD oraz posiadać obowiązującą umowę pomiędzy Rejestratorem a Operatorem Rejestru w sprawie Rejestru TLD,

1.2 ICANN zobowiązany jest zaświadczyć Operatorowi Rejestru na piśmie, że transfer promuje wspólny interes, taki jak interes stabilności, który może zostać zagrożony faktycznym lub nadciągającym upadkiem działalności Rejestratora.

2. Po spełnieniu powyższych dwóch warunków Operator Rejestru wprowadza niezbędne jednorazowe zmiany do bazy danych Rejestru bez dodatkowych opłat w przypadku transferu do 50 000 domen. Jeżeli transfer obejmuje ponad 50 000 nazw, Operator Rejestru obciąży Przejmującego Rejestratora jednorazową opłatą stałą w wysokości 50 000 USD.

C. Polityka Rozstrzygania Sporów Dotyczących Transferu

Procedury rozstrzygania sporów dotyczących transferu pomiędzy Rejestratorami określono w Polityce Rozstrzygania Sporów Dotyczących Transferu. Operatorzy Rejestru oraz akredytowani przez ICANN Rejestratorzy zobowiązani są do przestrzegania tych procedur.

II. Transfer pomiędzy Abonentami (Zmiana Abonenta)

A. Definicje

1. W niniejszej polityce zastosowano następujące terminy:

1.1. „Zmiana Abonenta” oznacza Rzeczywistą Zmianę dowolnej z poniższych danych:

1.1.1 Imienia i nazwiska Abonenta,

1.1.2 Organizacji Abonenta,

1.1.3 Adresu e-mail Abonenta,

1.1.4 Adresu e-mail Kontaktu Administracyjnego, jeżeli adres e-mail Abonenta nie występuje.

1.2 „Wyznaczony Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub firmę, która została wyznaczona przez Obecnego Abonenta lub Nowego Abonenta do zatwierdzenia Zmiany Abonenta w jego imieniu.

1.3 „Rzeczywista Zmiana" oznacza zmianę, która nie jest korektą błędu typograficznego. Następujące zmiany będą traktowane jako rzeczywiste zmiany:

1.3.1 Dowolna zmiana imienia i nazwiska lub organizacji Abonenta, która nie jest korektą błędu typograficznego,

1.3.2 Dowolna zmiana i nazwiska lub organizacji Abonenta, której towarzyszy zmiana adresu lub numeru telefonu,

1.3.3 Dowolna zmiana adresu e-mail Abonenta.

1.4 „Obecny Abonent" oznacza Abonenta domeny w momencie inicjowania procesu Zmiany Abonenta.

1.5 „Nowy Abonent" oznacza firmę lub osobę, na rzecz której Obecny Abonent chce przekazać domenę.

B. Możliwość Zmiany Abonenta

1. Zasadniczo, Abonent domeny nie może zostać ograniczony pod względem możliwości aktualizacji swoich danych rejestrowych/danych w bazie Whois i przenoszenia praw do domeny na rzecz innego abonenta.

2. Rejestrator powinien odrzucić wniosek o Zmianę Abonenta w następujących sytuacjach:

2.1 Umowa o rejestrację domeny wygasła, w związku z czym Abonent domeny nie posiada już praw do odnowienia lub transferu domeny do innego rejestratora, zgodnie z sekcją 2.2.5 Zasad Przywracania Domen Wygasłych,

2.2 Zmiana Abonenta nie została poprawnie zatwierdzona przez Obecnego Abonenta i Nowego Abonenta, nawiązując do sekcji II. C poniżej,

2.3 Domena jest przedmiotem sporu dotyczącego nazwy domeny, włączając m.in.:

2.3.1 trwające postępowanie UDRP, o którym rejestrator został poinformowany,

2.3.2 trwające postępowanie URS, o którym rejestrator został poinformowany,

2.3.3 trwające postępowanie TDRP, o którym rejestrator został poinformowany,

2.3.4 na skutek decyzji sądu wydanej przez sąd właściwej jurysdykcji, która zakazuje Zmiany Abonenta, o której rejestrator został poinformowany.

3. W następujących sytuacjach proces Zmiany Abonenta opisany w sekcji II. C, nie ma zastosowania:

3.1 umowa o rejestrację domeny wygasła,

3.2 umowa o rejestrację domeny została rozwiązana przez Rejestratora,

3.3 Rejestrator lub Operator Rejestru zmienił dane Obecnego Abonenta na mocy decyzji sądowej,

3.4 Rejestrator lub Operator Rejestru zmienił dane Obecnego Abonenta na mocy decyzji wydanej w oparciu o zasady UDRP,

3.5 Rejestrator zaktualizował dane Obecnego Abonenta zgodnie z Zasadami Usuwania Domen Wygasłych,

3.6 Rejestrator zaktualizował dane Obecnego Rejestratora na podstawie skargi o naruszeniu.

C. Proces Zmiany Abonenta

1. W celu przeprowadzenia Zmiany Abonenta z Obecnego Abonenta na Nowego Abonenta, Rejestrator jest zobligowany do podjęcia wszystkich poniższych kroków:

1.1 Rejestrator musi potwierdzić, że domena kwalifikuje się do Zmiany Abonenta zgodnie z sekcją II. B,

1.2 Rejestrator musi otrzymać potwierdzenie chęci Zmiany Abonenta od Nowego Abonenta i/lub Wyznaczonego Przedstawiciela Nowego Abonenta. Rejestrator musi zastosować bezpieczny mechanizm w celu otrzymania potwierdzenia, że Nowy Abonent i/lub Wyznaczony Przedstawiciel Nowego Abonenta wyraża zgodę na Zmianę Abonenta. Podczas otrzymywania ww. potwierdzenia, Rejestrator musi poinformować Nowego Abonenta i/lub Wyznaczonego Przedstawiciela Nowego Abonenta, o obowiązku zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Nowym Abonentem i Rejestratorem (link do umowy może zostać umieszczony w powiadomieniu). Rejestrator musi także poinformować Nowego Abonenta i/lub Wyznaczonego Przedstawiciela Nowego Abonenta, że Zmiana Abonenta nie zostanie przeprowadzona, jeżeli nie zostanie zatwierdzona w ciągu określonej przez Rejestratora liczby dni, która nie może przekraczać 60 dni,

1.3 Rejestrator musi poinformować Obecnego Abonenta i/lub Wyznaczonego Przedstawiciela Obecnego Abonenta, że jeżeli jego docelowym działaniem ma być przeprowadzenie transferu domeny do innego rejestratora, to Obecny Abonent powinien zainicjować transfer przed Zmianą Abonenta w celu uniknięcia blokady domeny na 60 dni, zgodnie z Sekcją II.C.2. (chyba, że Rejestrator umożliwił Obecnemu Abonentowi wycofanie się z blokady i Obecny Abonent skorzystał z tej opcji),

1.4 W trakcie lub po przekazaniu Obecnemu Abonentowi informacji wynikających z punktu II.C.1.3, Rejestrator musi otrzymać potwierdzenie chęci Zmiany Abonenta od Obecnego Abonenta i/lub Wyznaczonego Przedstawiciela Obecnego Abonenta. Rejestrator musi zastosować bezpieczny mechanizm w celu otrzymania potwierdzenia, że Obecny Abonent i/lub Wyznaczony Przedstawiciel Obecnego Abonenta wyraża zgodę na Zmianę Abonenta. W monecie uzyskiwania tego potwierdzenia, Rejestrator musi poinformować Obecnego Abonenta i/lub Wyznaczonego Przedstawiciela Obecnego Abonenta, że Zmiana Abonenta nie zostanie przeprowadzona, jeżeli nie zostanie zatwierdzona w ciągu określonej przez rejestratora liczby dni, która nie może przekraczać 60 dni,

1.5 Rejestrator musi przeprowadzić Zmianę Abonenta w ciągu 1 dnia od momentu otrzymania potwierdzeń opisanych powyżej,

1.6 Przed Zmianą Abonenta lub w ciągu jednego dnia od wykonania Zmiany Abonenta, Rejestrator musi wysłać powiadomienie do Obecnego Abonenta i Nowego Abonenta. Powiadomienie musi:

1.6.1 zostać wysłane zawsze do obu stron, tj. Obecnego Abonenta i Nowego Abonenta przed Zmianą Abonenta lub w ciągu jednego dnia od wykonania Zmiany Abonenta,

1.6.2 zawierać informacje o trwającym procesie Zmiany Abonenta i podawać listę domen, których proces ten dotyczy,

1.6.3 zawierać dane kontaktowe w razie pytań,

1.6.4 zawierać informację skierowaną do Obecnego Abonenta i Nowego Abonenta o 60-cio dniowej blokadzie domeny, jak opisano w Sekcji II.C.2 lub zawierać informację skierowaną do Obecnego Abonenta, że wycofał się z blokady, jak opisano w Sekcji II.C.2.

2. Rejestrator musi zastosować 60-cio dniową blokadę domeny po wykonaniu Zmiany Abonenta, chyba że Obecny Abonent skorzystał z opcji wycofania się z 60-dniowej blokady przez wykonaniem Zmiany Abonenta.