nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

Jednolita Polityka Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny


Politykę przyjęto 26 sierpnia 1999 r.
Dokumenty Wykonawcze zatwierdzono 24 października 1999 r.

Uwagi:

1. Niniejsza Polityka pozostaje w mocy. Harmonogram wejścia w życie niniejszej polityki dostępny jest na stronie www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm.

2. Niniejsza Polityka została przyjęta przez wszystkich akredytowanych Rejestratorów nazw domen dla nazw domen o rozszerzeniu .com, .net oraz .org. Politykę przyjęli również określeni administratorzy domen krajowych najwyższego poziomu (np. .nu, .tv, .ws).

3. Polityka reguluje relacje pomiędzy Rejestratorem (lub innym organem rejestracyjnym w przypadku domeny krajowej najwyższego poziomu) a jego klientami (Abonentami lub Rejestratorami). Zatem polityka stosuje zwroty „my” lub „nasz” w odniesieniu do Rejestratora oraz „Państwo” lub „Państwa” w odniesieniu do Abonenta.

Jednolita Polityka Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny

(zatwierdzona przez ICANN 24 października 1999 r.)

1. Cel

Niniejsza Jednolita Polityka Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazw Domen („Polityka”), zatwierdzona przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) uwzględniana jest w Państwa Umowie Rejestracyjnej poprzez odwołanie. Polityka określa warunki dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy Państwem a jakąkolwiek stroną inną niż my (Rejestrator) w związku z rejestracją i używaniem nazwy domeny internetowej zarejestrowanej przez Państwa. Postępowanie na mocy postanowień par. 4 niniejszej Polityki prowadzone będzie zgodnie z Zasadami Dotyczącymi Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny (Zasady Dotyczące Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny, dalej „Zasady”), dostępnymi na stronie www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm, a także uzupełniającymi zasadami wybranego dostawcy usług związanych z administracyjnym rozstrzyganiem sporów.

2. Państwa Oświadczenia

Składając wniosek o rejestrację nazwy domeny lub zwracając się do nas z prośbą o utrzymanie lub odnowienie rejestracji nazwy domeny, tym samym oświadczają i zapewniają Państwo, że (a) oświadczenia złożone przez Państwa w Umowie Rejestracyjnej są kompletne i prawdziwe, (b) zgodnie z Państwa wiedzą rejestracja nazwy domeny w żaden sposób nie naruszy praw osoby trzeciej, (c) nie rejestrują Państwo nazwy domeny z naruszeniem przepisów, w celu zabronionym przepisami prawa, oraz (d) nie będą Państwo świadomie używać nazwy domeny z naruszeniem obowiązujących ustaw lub przepisów. Państwa obowiązkiem jest ustalić, czy rejestracja Państwa nazwy domeny w jakikolwiek sposób nie narusza praw innych osób.

3. Unieważnienie, Transfer i Zmiany

Unieważnimy lub przetransferujemy rejestrację nazwy domeny lub w inny sposób dokonamy zmian w takiej rejestracji w następujących sytuacjach:

a) z zastrzeżeniem postanowień par. 8, po otrzymaniu od Państwa lub pośrednika przez Państwa upoważnionego, na piśmie lub we właściwej formie elektronicznej, polecenia podjęcia takiego działania;

b) po otrzymaniu nakazu sądu lub trybunału arbitrażowego, w każdym wypadku właściwej jurysdykcji, wymagającego podjęcia takiego działania; i/lub

c) po otrzymaniu decyzji Zespołu Orzekającego z żądaniem podjęcia takiego działania w ramach postępowania administracyjnego, w którym Państwo są stroną i które przebiegało zgodnie z niniejszą Polityką lub jej późniejszą wersją przyjętą przez ICANN. (Patrz: par. 4(i)(k) poniżej).

Możemy również unieważnić lub przetransferować rejestrację nazwy domeny lub w inny sposób dokonać zmian w takiej rejestracji zgodnie z warunkami Państwa Umowy Rejestracyjnej lub innymi wymogami prawnymi.

4. Obowiązkowe Postępowanie Administracyjne

Niniejszy paragraf określa rodzaje sporów, w przypadku których jesteście Państwo zobowiązani poddać się obowiązkowemu postępowaniu administracyjnemu. Postępowanie takie prowadzone będzie przed jednym z dostawców usług związanych z administracyjnym rozstrzyganiem sporów wymienionych na stronie www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm (każdy z takich dostawców zwany jest dalej „Dostawcą”).

a. Rodzaje sporów. Zobowiązani jesteście Państwo poddać się obowiązkowemu postępowaniu administracyjnemu w przypadku, gdy osoba trzecia („Skarżący”) stwierdzi wobec właściwego Dostawcy, zgodnie z Zasadami, że:

(i) Państwa nazwa domeny jest identyczna ze znakiem towarowym lub znakiem usługowym, do którego Skarżący ma prawa, albo łudząco podobna do takiego znaku towarowego lub znaku usługowego; oraz

(ii) nie posiadają Państwo żadnych praw ani słusznych interesów w stosunku do danej nazwy domeny; oraz

(iii) Państwa nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.

W toku postępowania administracyjnego skarżący zobowiązany jest dowieść, iż zachodzą wszystkie trzy wyżej wymienione przesłanki.

b. Dowód Rejestracji i użycia w złej wierze. Dla celów par. 4(a)(iii), dowód rejestracji i używania nazwy domeny w złej wierze stanowią następujące okoliczności, zwłaszcza po ich potwierdzeniu przez Zespół Orzekający:

(i) okoliczności wskazujące, że zarejestrowali Państwo lub nabyli daną nazwę domeny przede wszystkim w celu sprzedaży, wynajęcia lub przeniesienia rejestracji nazwy domeny na rzecz Skarżącego będącego właścicielem znaku towarowego lub znaku usługowego lub na rzecz podmiotu konkurującego z takim Skarżącym za wysokim wynagrodzeniem, przekraczającym Państwa udokumentowane wydatki bieżące bezpośrednio związane z daną nazwą domeny; lub

(ii) jeżeli zarejestrowali Państwo tę nazwę domeny, aby uniemożliwić właścicielowi znaku towarowego lub usługowego wykorzystanie tego znaku w odpowiedniej nazwie domeny, pod warunkiem, że zaangażowali się Państwo w tego rodzaju postępowanie; lub

(iii) jeżeli zarejestrowali Państwo nazwę domeny przede wszystkim aby przeszkodzić podmiotowi konkurującemu w prowadzeniu działalności; lub

(iv) poprzez użycie nazwy domeny usiłowali umyślnie, w celu osiągnięcia zysków, zachęcić użytkowników Internetu do korzystania z Państwa strony internetowej lub innej lokalizacji dostępnej w trybie online, stwarzając możliwość pomylenia tej nazwy ze znakiem Skarżącego w zakresie źródła, patronatu, przynależności lub zatwierdzenia Państwa strony lub lokalizacji internetowej albo produktu oferowanego czy też usługi oferowanej na Państwa stronie lub w Państwa lokalizacji internetowej.

c. Dowodzenie praw i tytułu do nazwy domeny w odpowiedzi na skargę. Po otrzymaniu skargi powinni Państwo odwołać się do par. 5 Zasad, aby ustalić, jak należy sporządzić odpowiedź. Każda z poniższych okoliczności, w szczególności, lecz nie ograniczająca się do przypadku jeśli po jej potwierdzeniu przez Zespół Orzekający na podstawie oceny wszystkich przedstawionych dowodów, potwierdza Państwa prawa lub słuszne tytuły do danej nazwy domeny dla celów par. 4(a)(ii):

(i) jeżeli przed otrzymaniem powiadomienia o sporze używali Państwo lub w dający się udowodnić sposób przygotowywali Państwo użycie tej nazwy domeny albo nazwy odpowiadającej nazwie domeny w związku z oferowaniem towarów lub usług w dobrej wierze; lub

(ii) jeżeli byli Państwo (jako osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub inna organizacja) powszechnie znani pod tą nazwą domeny, nawet jeżeli nie uzyskali Państwo żadnych praw do znaku towarowego albo usługowego; lub

(iii) jeżeli korzystają Państwo z nazwy domeny w zgodnych z prawem celach pozahandlowych lub w uczciwy sposób, bez zamiaru wprowadzenia klientów w błąd lub zszargania dobrej opinii o przedmiotowym znaku towarowym lub usługowym w celu osiągnięcia zysków.

d. Wybór Dostawcy. Skarżący dokonuje wyboru Dostawcy spośród Dostawców zatwierdzonych przez ICANN poprzez złożenie skargi do takiego Dostawcy. Wybrany Dostawca prowadzi postępowanie, z wyjątkiem postępowań zbiorczych opisanych w par. 4(f).

e. Wszczęcie postępowania oraz tryb działania i powołania Administracyjnego Zespołu Orzekającego. Zasady, jako termin, określają zasady dotyczące wszczynania i prowadzenia postępowania oraz powołania Zespołu Orzekającego, którego zadaniem będzie rozstrzygnięcie sporu („Administracyjny Zespół Orzekający”).

f. Konsolidacja sporów. W przypadku gdy toczą Państwo z jednym Skarżącym więcej niż jeden spór, każda ze stron sporu może złożyć wniosek o konsolidację sporów przed jednym Administracyjnym Zespołem Orzekającym. Wniosek taki należy złożyć przed pierwszym Administracyjnym Zespołem Orzekającym powołanym do rozpatrzenia sporu toczącego się między stronami. Administracyjny Zespół Orzekający może, według własnego uznania, podjąć decyzję o konsolidacji części lub wszystkich sporów, pod warunkiem że tak skonsolidowane spory podlegają niniejszej Polityce lub jej późniejszej wersji przyjętej przez ICANN.

g. Opłaty. Skarżący pokrywa wszelkie opłaty naliczone przez Dostawcę w związku ze sporem przed Administracyjnym Zespołem Orzekającym zgodnie z niniejszą Polityką, chyba że zażądają Państwo zwiększenia składu Administracyjnego Zespołu Orzekającego z jednego do trzech członków zgodnie z postanowieniami par. 5(b)(iv) Zasad, w którym to przypadku wszystkie opłaty zostaną podzielone równo pomiędzy Państwa i Skarżącego.

h. Nasz udział w postępowaniu administracyjnym. Nie uczestniczymy i nie będziemy uczestniczyć w trakcie czynności przygotowawczych oraz w trakcie postępowania w żadnym postępowaniu toczącym się przed Administracyjnym Zespołem Orzekającym. Nie ponosimy także odpowiedzialności w wyniku żadnej decyzji wydanej przez Administracyjny Zespół Orzekający.

i. Środki prawne. Środki prawne dostępne Skarżącemu w ramach postępowania toczącego się przed Administracyjnym Zespołem Orzekającym ograniczają się do żądania unieważnienia Państwa nazwy domeny lub przeniesienia na skarżącego rejestracji Państwa nazwy domeny.

j. Powiadomienia i publikacje. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić nas o decyzji podjętej Przez Administracyjny Zespół Orzekający odnośnie nazwy domeny zarejestrowanej przez Państwa u nas. Wszelkie decyzje wydane na mocy niniejszej Polityki zostaną w całości opublikowane w Internecie, z wyjątkiem sytuacji, w której Administracyjny Zespół Orzekający zadecyduje o publikacji jedynie fragmentów swojej decyzji.

k. Możliwość rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Niezależnie od wymogu poddania się obowiązkowemu postępowaniu administracyjnemu określonemu w par. 4, zarówno Państwu, jak i Skarżącemu przysługuje prawo wniesienia sporu do właściwego sądu w celu niezależnego rozstrzygnięcia zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu obowiązkowego postępowania administracyjnego. Jeżeli Administracyjny Zespół Orzekający zdecyduje, że Państwa rejestracja nazwy domeny powinna zostać unieważniona lub przeniesiona, wówczas (zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu naszej siedziby), przed zastosowaniem się do takiej decyzji odczekamy dziesięć (10) dni roboczych od momentu, gdy odpowiedni Dostawca poinformował nas o decyzji podjętej przez Administracyjny Zespół Orzekający. Po upływie tego okresu wyegzekwujemy decyzję, chyba że w ciągu wspomnianych dziesięciu (10) dni roboczych otrzymamy od Państwa oficjalną dokumentację (np. kopię skargi opatrzoną przez urzędnika sądowego sygnaturą akt) potwierdzającą, że został przez Państwa wszczęty proces sądowy przeciwko Skarżącemu w jurysdykcji, której Skarżący się podporządkował zgodnie z par. 3(b)(xiii) Zasad. (Z reguły stosuje się jurysdykcję właściwą dla naszej siedziby lub Państwa adresu wskazanego w WHOIS. Patrz: par. 13(b)(xiii) Zasad). Jeżeli w ciągu wspomnianych wcześniej dziesięciu (10) dni roboczych otrzymamy taką dokumentację, nie zastosujemy się do decyzji wydanej przez Administracyjny Zespół Orzekający i nie podejmiemy żadnych dalszych działań do czasu otrzymania (i) satysfakcjonujących nas dowodów rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami, (ii) satysfakcjonujących nas dowodów oddalenia lub wycofania wniesionego przez Państwa powództwa lub (iii) kopii orzeczenia wydanego przez sąd, uchylającego Państwa powództwo lub stwierdzającego, że nie posiadacie Państwo prawa do dalszego używania swojej nazwy domeny.

5. Pozostałe Spory i Sprawy Sądowe

Wszelkie inne spory między Państwem a stroną inną niż my dotyczące Państwa rejestracji nazwy domeny, które nie zostaną wniesione zgodnie z postanowieniami par. 4 dotyczącymi obowiązkowego postępowania administracyjnego, zostaną rozstrzygane pomiędzy Państwem a taką drugą stroną na drodze właściwego postępowania sądowego, arbitrażowego, itp.

6. Nasz Udział w Sporach

Nie będziemy w żaden sposób uczestniczyć w sporach toczących się pomiędzy Państwem a stroną inną niż my w odniesieniu do rejestracji i użytkowania Państwa nazwy domeny. Nie będziecie Państwo wskazywać nas do postępowania ani w inny sposób angażować nas w takie postępowanie. Jeżeli zostaniemy wskazani jako strona postępowania, zastrzegamy sobie prawo do zastosowania wszelkich uznanych za odpowiednie środków obrony oraz do podjęcia innych działań w celu swojej obrony.

7. Utrzymanie Status Quo

Z zastrzeżeniem par. 3 powyżej, nie unieważnimy, nie przetransferujemy, nie aktywujemy ani nie zablokujemy w inny sposób statusu jakiejkolwiek rejestracji nazwy domeny dokonanej zgodnie z niniejszą Polityką.

8. Transfer Podczas Trwania Sporu

a. Transfer nazwy domeny na nowego Abonenta. Zabrania się Państwu transferować rejestrację nazwy domeny na innego Abonenta (i) w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego wszczętego zgodnie z postanowieniami par. 4 lub w ciągu piętnastu (15) dni roboczych (zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu naszej siedziby) po zakończeniu takiego postępowania, albo (ii) w trakcie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego wszczętego w odniesieniu do Państwa nazwy domeny, chyba że strona, na którą rejestracja nazwy domeny zostaje transferowana, zgodzi się na piśmie przestrzegać orzeczeń sądu lub sędziego arbitra. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia transferu rejestracji nazwy domeny na innego Abonenta, które narusza postanowienia niniejszego paragrafu.

b. Zmiana Rejestratora. W trakcie toczącego się postępowania administracyjnego wszczętego zgodnie z postanowieniami par. 4 lub przez piętnaście (15) dni roboczych (zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu naszej siedziby) po zakończeniu takiego postępowania, zabrania się Państwu transferować rejestrację nazwy domeny do innego Rejestratora. Mogą Państwo powierzyć zarządzanie dokonaną przez siebie rejestracją nazwy domeny innemu Rejestratorowi w trakcie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego, pod warunkiem że zarejestrowana przez Państwa u nas nazwa domeny nadal będzie podlegać postępowaniu wszczętemu przeciwko Państwu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Jeżeli przetransferują Państwo do nas rejestrację nazwy domen w trakcie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego, wówczas taki spór w dalszym ciągu będzie podlegał zasadom rozstrzygania sporów stosowanym przez Rejestratora, z którego rejestracja nazwy domeny została przetransferowana.

9. Zmiany Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie za zgodą ICANN. Zmieniona Polityka zostanie przez nas ogłoszona na co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed jej datą wejścia w życie. Z wyjątkiem sytuacji, w której postanowienia niniejszej Polityki zostaną już przywołane poprzez złożenie skargi u Dostawcy, w którym to przypadku obowiązująca w danym czasie wersja Polityki ma dla Państwa znaczenie wiążące do czasu zakończenia sporu, wszelkie zmiany będą dla Państwa wiążące w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących rejestracji nazw domen bez względu na to, czy spór miał miejsce przed dniem, w dniu lub po dniu wejścia zmian w życie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących zmian w Polityce jedynym dostępnym Państwu środkiem prawnym będzie unieważnienie dokonanej u nas rejestracji nazwy domeny, pod warunkiem że nie będą Państwo uprawnieni do zwrotu opłat uiszczonych na naszą rzecz. Zmieniona Polityka ma znaczenie wiążące dla Państwa do czasu unieważnienia przez Państwa rejestracji nazwy domeny.