nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

Umowa dotycząca rejestracji domeny .eu
w NetArt Registrar Sp. z o.o.


Umowa dotycząca rejestracji domeny .eu

w NetArt Registrar Sp. z o.o.

Niniejsza Umowa zawierana jest między NetArt Registrar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000532637 z kapitałem zakładowym w wysokości 650.000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w całości wpłaconym, REGON: 120764285, NIP: 6751398383, zwaną w dalszej części Umowy "Rejestratorem", a Abonentem domeny internetowej reprezentowanym przez upoważnionego Partnera.

 1. Definicje

  1. Abonent - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu szczególne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, który w celu rejestracji domeny internetowej zawiera z Rejestratorem niniejszą Umowę.
  2. Partner - podmiot upoważniony przez Abonenta do reprezentowania go przed Rejestratorem, posiadający jednocześnie stosowne porozumienie z Rejestratorem.
  3. Operator Rejestru - European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels, Belgium, podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na rejestrację domen .eu.
  4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. WHOIS - ogólnodostępna baza danych Abonentów domen .eu.
  6. Domena internetowa (domena) - unikalny ciąg dozwolonych znaków alfanumerycznych, składający się z nazwy oraz rozszerzenia .eu
  7. Rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w bazie Operatora Rejestru.
  8. Kod AuthInfo - unikalny ciąg znaków, służący do dokonywania operacji na domenie, w tym do dokonywania jej transferu.
  9. Obsługa administracyjna i techniczna - zespół czynności niezbędnych do zarządzania domeną, które obejmują między innymi takie czynności jak: zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta, udostępnienie systemów przetwarzania tych danych, wydawanie kodów AuthInfo, transfer oraz konfiguracja domeny.
  10. Okres abonamentowy - czas na jaki rejestrowana jest domena.
  11. ADR - ang. Alternative Dispute Resolution, tłum. Alternatywne Rozstrzyganie Sporów.
 2. Postanowienia Ogólne

  1. NetArt Registrar Sp. z o.o. jest akredytowanym przez EURid Rejestratorem domen .eu. Korzystając z usług firmy NetArt Registrar Sp. z o.o. Abonent akceptuje warunki rejestracji domeny przedstawione w niniejszej Umowie, która jest zgodna z zasadami i warunkami ustalonymi przez EURid, dostępnymi pod adresem: https://eurid.eu/pl/strona-glowna/ tj. Warunkami rejestracji nazw domen .eu oraz Polityką rejestracyjną nazwa domen .eu oraz innymi dokumentami, do których one odsyłają (dalej „Warunki” i „Polityka”).
  2. Niniejsza Umowa nie stanowi upoważnienia dla Partnera do reprezentowania Rejestratora przed Abonentem.
  3. Zawarcie pomiędzy Abonentem a Rejestratorem niniejszej Umowy, następuje poprzez złożenie przez Abonenta i przekazanie Rejestratorowi za pośrednictwem Partnera:
   1. oświadczenia o akceptacji treści niniejszej Umowy,
   2. zamówienia rejestracji domeny skutkującego zarejestrowaniem jej przy użyciu systemu teleinformatycznego Partnera.
  4. Wszelkie obowiązki Abonenta wynikające z zawartej z Rejestratorem Umowy, Abonent wykonuje za pośrednictwem Partnera.
  5. Partner ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres umocowania do działania w imieniu Abonenta.
  6. Abonent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że rejestracja domeny odbywa się na zasadzie pierwszeństwa, w związku z czym Rejestrator nie może mu zagwarantować rejestracji wskazanej domeny.
  7. Abonent przyjmuje do wiadomości odpłatny charakter usługi rejestracji domeny i wyraża zgodę na dokonywanie płatności z tytułu rejestracji domeny, jeszcze przed jej zarejestrowaniem.
  8. Abonent oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i ją w całości akceptuje.
  9. Abonent oświadcza, że żąda  rozpoczęcia procesu rejestracji domeny przed upływem 14 dni od daty prawidłowo złożonego zamówienia na stronie Partnera.
  10. Abonent przyjmuje do wiadomości, że podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązanie do rejestracji domeny jest Rejestrator.
 3. Obowiązki Partnera wobec Abonenta

  1. Partner zobowiązany jest przedstawić niniejszą Umowę Abonentowi przed przystąpieniem do procesu rejestracji domeny.
  2. Partner jest zobowiązany zapewnić obsługę administracyjną i techniczną rejestrowanej domeny, a w szczególności zapewnić dostęp do systemu teleinformatycznego umożliwiającego wprowadzanie danych osobowych podanych przez Abonenta, ich zmianę, a także zmianę konfiguracji domeny.
  3. Abonent ma możliwość dochodzenia roszczeń reklamacyjnych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy o rejestrację domeny za pośrednictwem Partnera. Partner zobowiązany jest do przekazania reklamacji Abonenta Rejestratorowi, który rozstrzyga reklamację i przekazuje odpowiedź Partnerowi.
 4. Rejestracja Domeny

  1. Rejestracja domeny.eu odbywa się na podstawie:
   1. umowy akredytacyjnej zawartej pomiędzy Rejestratorem a European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels, Belgium,
   2. umowy o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem zawartej przez Abonenta z Partnerem.
  2. Obsługę administracyjną i techniczną dotyczącą rejestracji i utrzymania domeny wykonuje Partner na podstawie zawartej z Abonentem umowy o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem.
  3. Rejestracja domeny następuje poprzez umieszczenie domeny w bazie Operatora Rejestru na wniosek Rejestratora. Rejestracja domeny odbywa się za pośrednictwem Partnera.
  4. W celu dokonania rejestracji Abonent zobowiązuje się podać za pośrednictwem Partnera następujące dane:
   1. imię i nazwisko albo pełną nazwę w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi,
   2. adres zamieszkania albo siedziby,
   3. numer PESEL albo inny numer ewidencyjny w sposób jednoznaczny identyfikujący Abonenta,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. numer telefonu oraz numer faksu o ile występuje.
  5. Abonent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych oraz wyraża zgodę na ujawnienie ich w ogólnodostępnej bazie WHOIS w zakresie wskazanym w Warunkach i Polityce. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Operator Rejestru ma prawo odrzucenia wniosku o rejestrację domeny lub wycofania nazwy domeny, dla której Abonent przedstawił dane niekompletne lub niedokładne.
  6. Abonent zobowiązuje się do dokonywania aktualizacji danych, o których mowa w pkt. IV.4 poprzez zawiadomienie o każdorazowej ich zmianie Partnera. Abonent zobowiązuje się do uaktualniania tych danych tak, aby były prawdziwe i kompletne
  7. Abonent przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość umieszczenia w kwarantannie domeny lub anulowania domeny w przypadku naruszenia przez Abonenta Warunków lub Polityki.
  8. Rejestrator ponosi odpowiedzialność wobec Abonenta za zachowanie należytej staranności w procesie rejestracji domeny.
  9. Abonent przyjmuje do wiadomości, że rejestracja domeny następuje na czas określony, a zawarta pomiędzy Rejestratorem a Abonentem Umowa o rejestrację domeny wygasa z upływem ostatniego dnia Okresu abonamentowego. Abonent zostanie powiadomiony przez Partnera co najmniej dwukrotnie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie upływu Okresu abonamentowego rejestracji domeny, w przypadku jej wygaśnięcia - Abonent otrzyma co najmniej jedno dodatkowe powiadomienie. Abonent gwarantuje, że podany przez niego adres e-mail jest adresem poprawnie działającym.
  10. Po wygaśnięciu Umowy o rejestrację domeny przez okres 40 dni Abonent posiada możliwość rejestracji domeny na kolejny Okres abonamentowy liczony każdorazowo od daty wygaśnięcia domeny (dalej: przywrócenie domeny). Przywrócenie takie jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Partnera. Po upływie wyżej wskazanego terminu domena zostanie usunięta z bazy Rejestratora i bazy Operatora Rejestru.
  11. Abonent zobowiązuje się nie rejestrować domeny w złej wierze ani do celów niezgodnych z prawem.
 5. Transfer Domeny

  1. Transfer domeny przebiega zgodnie z zasadami określonymi w Polityce.
  2. Transfer domeny do Rejestratora wymaga:
   1. złożenia zamówienia transferu za pośrednictwem Partnera,
   2. przekazania kodu AuthInfo kolejno: przez innego akredytowanego rejestratora Abonentowi, przez Abonenta Rejestratorowi za pośrednictwem Partnera i przez Rejestratora do Operatora Rejestru.
  3. Abonent ma możliwość zmiany podmiotu świadczącego usługę rejestracji domeny z Rejestratora na inny wybrany podmiot. W tym celu Abonent zwraca się do Rejestratora za pośrednictwem Partnera o wydanie kodu AuthInfo.
  4. Partner jest zobowiązany poinformować Abonenta o odrzuceniu transferu.
  5. W przypadku przeniesienia domeny od Rejestratora rozwiązaniu ulega niniejsza Umowa pomiędzy Abonentem a Rejestratorem.
 6. Ochrona Danych Osobowych

  1. Rejestrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta w postaci:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu zamieszkania,
   3. numeru PESEL lub innego numeru ewidencyjnego jednoznacznie identyfikującego Abonenta,
   4. adresu poczty elektronicznej,
   5. numeru telefonu oraz numeru faksu o ile występuje,
   6. imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Abonenta niebędącego osobą fizyczną.
  2. W celu rejestracji domeny, oraz możliwości rejestracji domeny na kolejny Okres abonamentowy zgodnie z punktem IV.9, dobrowolne, aczkolwiek konieczne jest podanie danych określonych w pkt. VI.1. Dane te przekazywane są za pośrednictwem Partnera na potrzeby wykonania obowiązków Rejestratora wynikających z umowy akredytacyjnej z EURid
  3. Partner powinien zapewnić Abonentowi możliwość wglądu do jego danych i możliwość ich poprawiania. Wszelkie czynności związane z poprawianiem, uzupełnianiem, usunięciem danych osobowych Abonent może wykonywać za pośrednictwem Partnera.
  4. Rejestrator może przekazać dane osobowe Abonenta w celu wykonania postanowień umowy akredytacyjnej z EURid następującym podmiotom:
   1. European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels, Belgium
  5. Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Rejestratora. Zgoda Abonenta obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych przez podmiot wymieniony w pkt. VI. 4, a także zgodę na umieszczenie danych w bazie WHOIS. Abonent oświadcza ponadto, iż został poinformowany przez Partnera o:
   1. danych rejestrowych Rejestratora,
   2. celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez Rejestratora,
   3. prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
   4. uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
  6. Rejestrator zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych Abonenta w sposób sprzeczny z celem przetwarzania, a także sprzeczny z zasadami przetwarzania danych zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
  7. Rejestrator zobowiązuje się przedsięwziąć uzasadnione środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych Abonenta przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
  8. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych przez Abonenta, Rejestrator może traktować jako naruszenie przez Abonenta niniejszej Umowy ze skutkiem w postaci wyrejestrowania domeny.
 7. Obowiązek Przestrzegania Prawa

  1. Abonent oświadcza, iż rejestrowana nazwa domeny nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa ochronnego z tytułu rejestracji znaku towarowego, z tytułu ochrony patentowej, prawa do tytułu prasowego, praw autorskich majątkowych oraz osobistych, prawa do firmy, a także innych praw wyłącznych przyznanych przez przepisy prawa lub umowy międzynarodowe osobom trzecim. Rejestrowana nazwa domeny nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności zawierać treści uznawanych za obraźliwe, czy też zastrzeżonych na mocy przepisów prawa. Rejestrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Abonenta w przypadku gdyby osoby trzecie dochodziły swoich roszczeń względem Rejestratora z tytułu zarejestrowania danej nazwy domeny.
  2. W przypadku uzyskania przez Rejestratora informacji o korzystaniu z usługi przez Abonenta niezgodnie z niniejszą Umową lub z przepisami prawa, Rejestrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Abonenta, Rejestrator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
  4. Spory wynikłe na tle naruszenia praw osób trzecich w przypadku wyboru procedury alternatywnego rozstrzygania sporów rozpatrywane będą przed jednym z dostawców usług wymienionych na stronie internetowej EURid (postępowanie ADR).
  5. Abonent przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniu ADR w przypadkach określonych w Warunkach rejestracji nazw domen .eu dostępnych na stronie EURid.
  6. Abonent oświadcza, iż w przypadku rozpatrzenia sporu o domenę zgodnie z pkt. VII.4 w sposób dla niego niekorzystny, Abonent akceptuje możliwość zawieszenia domeny, a także możliwość utraty prawa do korzystania z domeny i przekazania go innemu podmiotowi wskazanemu w orzeczeniu kończącym postępowanie.
  7. W sytuacji opisanej w pkt. VII. 6 Umowa o rejestrację domeny zawarta pomiędzy Abonentem a Rejestratorem ulega rozwiązaniu.
  8. Opisane powyżej rozstrzyganie sporów przez sąd polubowny nie wyłącza właściwości sądów polskich dla spraw wynikłych na tle obowiązywania niniejszej Umowy. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy pomiędzy Abonentem a Rejestratorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Rejestratora, z tym że w przypadku sporów z Abonentami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej. Strony zgodnie ustalają, iż miejscem świadczenia usługi rejestracji domeny jest siedziba Rejestratora.
 8. Postępowanie Reklamacyjne

  1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przekazana Rejestratorowi za pośrednictwem Partnera w formie pisemnej i określać:
   1. dane Abonenta umożliwiające kontakt z nim,
   2. nazwę domeny, której dotyczy,
   3. zarzuty Abonenta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Rejestrator zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Partnera, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozstrzygnąć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Rejestratora przez podmioty, za które Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności, przesyła on Partnerowi w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Partnerowi, który zobowiązany jest dostarczyć taką odpowiedź Abonentowi, zgodnie z procedurą reklamacyjną wynikającą z umowy między Partnerem a Abonentem.
 9. Zmiana Umowy

  1. Rejestrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Umowy w sposób konieczny dla spełnienia postanowień umowy z EURid lub postanowień innych obowiązujących Rejestratora dokumentów określonych umową z EURid. O zmianie Umowy Rejestrator poinformuje Abonenta drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Abonenta lub adres administracyjny lub też za pośrednictwem Partnera. W przypadku zmiany niniejszej Umowy, Abonent będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili poinformowania Abonenta przez Rejestratora lub jego Partnera o zmianie Umowy. Termin ten dla Abonenta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni. Brak wniesienia sprzeciwu będzie oznaczał zaakceptowanie przez Abonenta zmienionej treści Umowy w całości.
  2. W przypadku wniesienia przez Abonenta sprzeciwu, Rejestrator ma prawo do potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy o rejestrację domeny. Sprzeciw powinien być wniesiony w formie pisemnej za pośrednictwem Partnera oraz zawierać wszystkie dane Abonenta, a także nazwę domeny internetowej.
 10. Postanowienia Końcowe

  1. Dla wykonywania niniejszej Umowy właściwe jest prawo polskie.
  2. Rozwiązanie, wygaśnięcie lub nieważność umowy między Partnerem a Abonentem powoduje konieczność zawarcia nowej umowy między Abonentem a wybranym przez niego Partnerem do końca Okresu abonamentowego. Jeżeli taka umowa nie zostanie zawarta przed końcem tego okresu, Rejestrator ma prawo odmówić ponownej rejestracji domeny. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub nieważności umowy między Partnerem a Abonentem, Rejestrator nie będzie zapewniał we własnym zakresie obsługi administracyjnej i technicznej dla domeny Abonenta.
  3. Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy o rejestrację domeny bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie to wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Partnerowi, który zobowiązany jest takie oświadczenie przekazać Rejestratorowi.
  4. Wszelkie sprawy związane z rejestracją domeny, jej obsługą administracyjną i techniczną, anulowaniem rejestracji, usunięciem domeny lub jej transferem będą rozpatrywane przez Rejestratora za pośrednictwem Partnera. Abonent nie będzie w tym celu kontaktował się bezpośrednio z Rejestratorem.
  5. Rejestrator, pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana domena, z przyczyn od siebie niezależnych w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Operatorów Rejestru lub Partnerów.
  6. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
  7. Odpowiedzialność Rejestratora ograniczona jest do wartości wniesionych przez Abonenta opłat z tytułu rejestracji domeny. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści.
  8. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Abonenta.
  9. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera wynikłe na tle obowiązywania umowy między Partnerem a Abonentem.
  10. Partner będzie odpowiedzialny za wszelkie działania oraz zaniechania Abonenta wynikające z niniejszej Umowy.
  11. Postanowienia niniejszej Umowy zawarte w pkt. X.7 nie są wiążące względem Abonenta będącego konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93) z późniejszymi zmianami.
  12. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  13. Niniejsza Umowa obowiązuje Abonenta od chwili złożenia przez niego za pośrednictwem Partnera zamówienia rejestracji domeny.
  14. Wzór Umowy o rejestrację domeny .eu w NetArt Registrar Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 16.05.2016 r.