nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

Umowa o rejestrację domeny gTLD w NetArt Registrar Sp. z o.o.


Umowa o rejestrację domeny gTLD

w NetArt Registrar Sp. z o.o.

Niniejsza Umowa zawierana jest między NetArt Registrar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000532637 z kapitałem zakładowym w wysokości 650.000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w całości wpłaconym, REGON: 120764285, NIP: 6751398383, zwaną w dalszej części Umowy „Rejestratorem", a Abonentem domeny internetowej reprezentowanym przez upoważnionego Partnera.

 1. Definicje

  1. Abonent – osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu szczególne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, który w celu rejestracji domeny internetowej zawiera z Rejestratorem Umowę o rejestrację domeny.
  2. Partner – podmiot upoważniony przez Abonenta do reprezentowania go przed Rejestratorem, posiadający jednocześnie stosowne porozumienie z Rejestratorem.
  3. ICANN – ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, tłum. Internetowa Korporacja do Spraw Nadawania Nazw i Numerów, http://www.icann.org.
  4. Operator Rejestru – podmiot odpowiedzialny, zarządzający i zezwalający na rejestrację poszczególnych domen najwyższego poziomu (gTLD) zgodnie z regułami ustalonymi przez ICANN i posiadający stosowne porozumienie z ICANN.
  5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Usługa Ukrywania Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS – usługa świadczona przez Whois Data Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, Polska, nr KRS: 0000351164, REGON: 121128870, NIP: 6751427096 na mocy stosownej umowy z Rejestratorem. Usługa polega na zastąpieniu danych Abonenta domeny w bazie WHOIS danymi Whois Data Protection i jest świadczona na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym pod adresem: http://www.whoisdataprotection.com.
  7. Baza WHOIS - ogólnodostępna baza danych Abonentów domen internetowych.
  8. Domena gTLD (domena generyczna najwyższego poziomu, dalej: domena) - unikalny ciąg dozwolonych znaków alfanumerycznych, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez Rejestratora.
  9. Rejestracja domeny - umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w bazie Operatora Rejestru.
  10. Kod Authinfo – unikalny ciąg znaków, służący do dokonywania operacji na domenie w tym do wykonywania jej transferu.
  11. Obsługa administracyjna i techniczna – zespół czynności niezbędnych do zarządzania domeną, które obejmują między innymi takie czynności jak: zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta, udostępnienie systemów przetwarzania tych danych, wydawanie Kodów Authinfo, transfer oraz konfiguracja domeny.
  12. Okres abonamentowy – czas na jaki rejestrowana jest domena.
  13. UDRP - ang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP, tłum. „Jednolita Polityka Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny”.
  14. RDRP - ang. Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – RDRP, tłum. „Zasady Dotyczące Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny”.
  15. Przywrócenie domeny - przedłużenie Okresu abonamentowego dokonywane w okresie do 40 dni od daty wygaśnięcia domeny.
  16. Reaktywacja domeny - przedłużenie Okresu abonamentowego dokonywane w okresie od 41 dnia do 70 dnia od daty wygaśnięcia domeny.
 2. Postanowienia Ogólne

  1. NetArt Registrar Sp. z o.o. jest akredytowanym przez ICANN Rejestratorem domen internetowych. Korzystając z usług firmy NetArt Registrar Sp. z o.o. Abonent akceptuje warunki rejestracji domeny przedstawione w niniejszej Umowie, która jest zgodna z zasadami i warunkami ustalonymi przez ICANN, dostępnymi pod adresem: http://www.icann.org.
  2. Niniejsza Umowa nie stanowi upoważnienia dla Partnera do reprezentowania Rejestratora przed Abonentem.
  3. Zawarcie pomiędzy Abonentem a Rejestratorem Umowy o rejestrację domeny, następuje poprzez złożenie przez Abonenta i przekazanie Rejestratorowi za pośrednictwem Partnera:
   1. oświadczenia o akceptacji treści niniejszej Umowy,
   2. zamówienia rejestracji domeny skutkującego zarejestrowaniem jej przy użyciu systemu teleinformatycznego Partnera.
  4. Wszelkie obowiązki Abonenta wynikające z zawartej z Rejestratorem Umowy o rejestrację domeny, Abonent wykonuje za pośrednictwem Partnera.
  5. Partner ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres umocowania do działania w imieniu Abonenta.
  6. Abonent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że rejestracja domeny odbywa się na zasadzie pierwszeństwa, w związku z czym Rejestrator nie może mu zagwarantować rejestracji wskazanej domeny.
  7. Abonent przyjmuje do wiadomości odpłatny charakter usługi rejestracji domeny i wyraża zgodę na dokonywanie płatności z tytułu rejestracji domeny, jeszcze przed jej zarejestrowaniem.
  8. Abonent oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i ją w całości akceptuje.
  9. Abonent oświadcza, że żąda  rozpoczęcia procesu rejestracji domeny przed upływem 14 dni od daty  prawidłowo złożonego zamówienia na stronie Partnera.
  10. Abonent przyjmuje do wiadomości, że podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązanie do rejestracji domeny jest Rejestrator. Z uwagi na wymogi ICANN, Abonent oświadcza, iż nie będzie dochodził roszczeń od ICANN, Operatorów Rejestrów (Verisign, Inc., Afillias Limited, Registry Services, LLC., Public Interest Registry), ich dyrektorów, kierowników, pracowników i przedstawicieli z tytułu szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym kosztów sądowych wynikających lub będących w związku z rejestracją domeny.
 3. Obowiązki Partnera wobec Abonenta

  1. Partner zobowiązany jest przedstawić niniejszą Umowę Abonentowi przed przystąpieniem do procesu rejestracji domeny.
  2. Partner jest zobowiązany zapewnić obsługę administracyjną i techniczną rejestrowanej domeny, a w szczególności zapewnić dostęp do systemu teleinformatycznego umożliwiającego wprowadzanie danych osobowych podanych przez Abonenta, ich zmianę, a także zmianę konfiguracji domeny.
  3. Abonent ma możliwość dochodzenia roszczeń reklamacyjnych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy o rejestrację domeny za pośrednictwem Partnera. Partner zobowiązany jest do przekazania reklamacji Abonenta Rejestratorowi, który rozstrzyga reklamację i przekazuje odpowiedź Partnerowi.
 4. Rejestracja Domeny

  1. Rejestracja domeny odbywa się na podstawie:
   1. umowy akredytacyjnej zawartej pomiędzy Rejestratorem a ICANN,
   2. umów zawartych pomiędzy Rejestratorem, a niżej wymienionymi Operatorami Rejestrów:
    1. Verisign, Inc. z siedzibą w Reston, 12061 Bluemont Way, VA 20190, USA,
    2. Public Interest Registry z siedzibą w Reston, 1775 Wiehle Avenue, Suite 100, VA 20190, USA,
    3. Registry Services, LLC. z siedzibą w Tempe, 2155 E GoDaddy Way, AZ 85284, USA,
    4. Afilias Limited z siedzibą w Dublinie, Ground Floor Le Pole House, Ship Street Great, Irlandia.
   3. umowy zawartej pomiędzy Rejestratorem, ICANN a NCC Group Software Resilience (NA) LLC z siedzibą w Manchesterze, XYZ Building, 2 Hardman Boulevard, Spinningfields, M3 3AQ, Wielka Brytania
   4. umowy o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem zawartej przez Abonenta z Partnerem.
  2. Obsługę administracyjną i techniczną dotyczącą rejestracji i utrzymania domeny wykonuje Partner na podstawie zawartej z Abonentem umowy o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem.
  3. Rejestracja domeny następuje poprzez umieszczenie domeny w bazie Operatora Rejestru na wniosek Rejestratora. Rejestracja domeny odbywa się za pośrednictwem Partnera.
  4. W celu dokonania rejestracji Abonent zobowiązuje się podać za pośrednictwem Partnera następujące dane:
   1. imię i nazwisko albo pełną nazwę w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi,
   2. adres zamieszkania albo siedziby,
   3. numer PESEL albo inny numer ewidencyjny w sposób jednoznaczny identyfikujący Abonenta,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. numer telefonu oraz numer faksu o ile występuje.
   W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi dodatkowo Abonent zobowiązuje się podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Abonenta. Ponadto Abonent jest uprawniony do podania nazwy podstawowego i zapasowego serwera nazw DNS. Rejestrator będzie dokonywał wszelkich ustaleń związanych z zagadnieniami obsługi administracyjnej i technicznej z Partnerem.
  5. Abonent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych oraz wyraża zgodę na ujawnienie ich w ogólnodostępnej bazie WHOIS.
  6. Abonent może dobrowolnie i odpłatnie ukryć swoje dane w bazie WHOIS poprzez skorzystanie z Usługi Ukrywania Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS.
  7. Korzystając z Usługi Ukrywania Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS Abonent akceptuje Regulamin dostępny pod adresem: http://www.whoisdataprotection.com i upoważnia Rejestratora do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z firmą świadczącą Usługę Ukrywania Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS. Upoważnienie obejmuje również umocowanie do wykonywania wszelkich czynności w imieniu Abonenta związanych ze świadczoną Usługą Ukrywania Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS.
  8. Abonent zobowiązuje się do dokonywania aktualizacji danych, o których mowa w pkt. IV.4 poprzez zawiadomienie Partnera o każdorazowej ich zmianie.

   Abonent zobowiązuje się do uaktualniania tych danych tak, aby były prawdziwe i kompletne w terminie 7 dni po każdej zmianie w trakcie trwania Okresu abonamentowego. W przypadku podania danych nieprawdziwych, niekompletnych lub w przypadku świadomego niezaktualizowania danych w ciągu 7 dni po ich zmianie, Rejestrator ma prawo do zawieszenia, zablokowania lub odmowy przedłużenia domeny na kolejny Okres abonamentowy.
  9. Z uwagi na wymogi ICANN, Abonent przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość zawieszenia, transferu, a także usunięcia domeny w celu skorygowania błędów w rejestracji domeny przez Rejestratora lub Operatora Rejestru, a także w przypadku konieczności lub w wyniku rozstrzygnięcia sporów dotyczących zarejestrowanej domeny.
  10. Z uwagi na wymogi ICANN, Rejestrator zastrzega sobie prawo do usunięcia domeny, jeżeli dane przekazane przez Abonenta okażą się nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne. Rejestrator jest uprawniony do usunięcia domeny także wtedy, gdy Abonent nie odpowie w terminie 15 dni kalendarzowych na zapytanie Rejestratora dotyczące przekazanych przez Abonenta danych lub w tym terminie danych nie uzupełni. Na żądanie Rejestratora, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Abonent powinien przedstawić Rejestratorowi dokumenty potwierdzające prawdziwość podanych wcześniej danych.
  11. Rejestrator ponosi odpowiedzialność wobec Abonenta za zachowanie należytej staranności w procesie rejestracji domeny.
  12. Abonent przyjmuje do wiadomości, że rejestracja domeny następuje na czas określony, a zawarta pomiędzy Rejestratorem a Abonentem Umowa o rejestrację domeny wygasa z upływem ostatniego dnia okresu abonamentowego. Abonent zostanie powiadomiony przez Partnera co najmniej dwukrotnie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie upływu okresu abonamentowego rejestracji domeny, w przypadku jej wygaśnięcia - Abonent otrzyma co najmniej jedno dodatkowe powiadomienie. Zalecane jest podanie adresu poczty elektronicznej, służącego do odbierania wyżej wskazanych powiadomień, utworzonego w domenie różnej od tej, w związku z którą Rejestrator i Abonent zawierają niniejszą Umowę.
  13. Po wygaśnięciu Umowy o rejestrację domeny Abonent posiada możliwość Przywrócenia domeny albo Reaktywacji domeny. Okres abonamentowy liczony jest każdorazowo od daty wygaśnięcia domeny. Przywrócenie domeny i Reaktywacja domeny są odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Partnera. Opłaty za Przywrócenie domeny i Reaktywację domeny nie obejmują cen za przedłużenie Okresu abonamentowego, zgodnych z cennikiem dostępnym na stronie Partnera.
  14. Wygaśnięcie Umowy o rejestrację domeny z powodu upływu Okresu abonamentowego uprawnia Rejestratora do usunięcia domeny lub do zmiany serwerów DNS na własne dla danej domeny, w tym przekierowania domeny na stronę informującą o wygaśnięciu domeny i sposobach jej odnowienia, przed jej Przywróceniem zgodnie z pkt IV.13.
  15. Z uwagi na wymogi ICANN, po rejestracji pierwszej domeny Abonenta, każdorazowej zmianie danych kontaktowych Abonenta, zmianie Abonenta lub transferze domeny do Rejestratora, Rejestrator sprawdzi poprawność danych Abonenta, w sposób wskazany przez Rejestratora, w szczególności poprzez kliknięcie przez Abonenta w link z unikalnym kodem lub odesłanie pocztą elektroniczną przez Abonenta unikalnego kodu, w terminie 15 dni od otrzymania przez Abonenta wiadomości od Rejestratora za pośrednictwem Partnera. Otrzymanie przez Rejestratora wskazanego, unikalnego kodu w odpowiedzi od Abonenta jest równoznaczne z oświadczeniem Abonenta o poprawności wskazanych przez niego danych kontaktowych. Weryfikacja nie dotyczy danych kontaktowych identycznych z tymi, dla których weryfikacja zakończyła się wcześniej powodzeniem, z zastrzeżeniem pkt IV.16.
  16. W przypadku uzyskania informacji o tym, że adres e-mail Abonenta jest nieaktualny, zostanie uprawdopodobnione, iż jest nieprawidłowy, nie istnieje lub z jakichkolwiek przyczyn wiadomość e-mail od Rejestratora nie została poprawnie dostarczona, Rejestrator za pośrednictwem Partnera będzie uprawniony do zweryfikowania danych Abonenta zgodnie z pkt IV.15 lub w inny sposób, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny.
  17. W przypadku braku potwierdzenia poprawności danych w sposób i w terminie wskazanym przez Rejestratora za pośrednictwem Partnera, Rejestrator będzie uprawniony do zawieszenia domeny, w tym do zmiany serwerów DNS zawieszonej domen na własne, przekierowania domeny na stronę informującą o przyczynach zawieszenia domeny i wstrzymania możliwości wykonania jej transferu do innego Rejestratora.
  18. Abonent zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami udostępnionymi przez Donuts, Inc. pod adresem: https://donuts.domains/about/policies/
 5. Transfer Domeny

  1. Transfer domeny przebiega zgodnie z zasadami ICANN dostępnymi pod adresem: http://www.icann.org. Tłumaczenie przysięgłe zasad na język polski znajduje się na stronie http://www.netart-registrar.com. Z uwagi na wymogi ICANN, wersją wiążącą Abonenta jest wersja oryginalna w języku angielskim.
  2. Transfer domeny do Rejestratora wymaga:
   1. złożenia zamówienia transferu za pośrednictwem Partnera,
   2. wyrażenia zgody przez Abonenta na transfer; w przypadku nieotrzymania zgody w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, transfer zostanie anulowany.
  3. Abonent ma możliwość zmiany podmiotu świadczącego usługę rejestracji domeny z Rejestratora na inny wybrany podmiot (w Umowie także: transfer albo transfer domeny). W tym celu Abonent zwraca się do Rejestratora za pośrednictwem Partnera o wydanie Kodu AuthInfo. Dane Abonenta zostaną ujawnione w bazie WHOIS w momencie wydania Kodu AuthInfo.
  4. Rejestrator oraz jego Partner mają prawo odmówić wykonania transferu domeny, jeżeli:
   1. trwa spór o domenę przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, w szczególności jeżeli podejmowane są działania na podstawie UDRP,
   2. transfer jest wykonywany w pierwszych 60 dniach po rejestracji domeny lub w pierwszych 60 dniach po zakończeniu ostatniego transferu,
   3. istnieje stosowne orzeczenie sądu zabraniające wykonania transferu,
   4. istnieje wątpliwość co do poprawności danych Abonenta lub kontaktu administracyjnego,
   5. brak jest płatności z tytułu rejestracji domeny za poprzedni Okres abonamentowy jeżeli rejestracja wygasła lub brak płatności za bieżący Okres abonamentowy kiedy domena jeszcze nie wygasła,
   6. Abonent złoży wyraźny, pisemny sprzeciw na wykonanie transferu,
   7. na domenę został nałożony status uniemożliwiający wykonanie transferu (ClientTransferProhibited); w celu zmiany statusu domeny i wykonania transferu Abonent powinien skontaktować się z Partnerem,
   8. wykonano zmianę Abonenta, zmianę nazwy Abonenta lub zmianę adresu e-mail Abonenta – w okresie 60 dni od dokonania zmiany.
  5. Partner jest zobowiązany poinformować Abonenta o odrzuceniu transferu.
  6. W przypadku transferu domeny od Rejestratora rozwiązaniu ulega Umowa o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem.
 6. Ochrona Danych Osobowych

  1. Rejestrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta w postaci:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu zamieszkania,
   3. numeru PESEL lub innego numeru ewidencyjnego jednoznacznie identyfikującego Abonenta,
   4. adresu poczty elektronicznej,
   5. numeru telefonu oraz numeru faksu o ile występuje,
   6. imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Abonenta niebędącego osobą fizyczną.
  2. W celu rejestracji domeny, świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS oraz możliwości przedłużenia domeny na kolejny Okres abonamentowy zgodnie z punktem IV.12, dobrowolne, aczkolwiek konieczne jest podanie danych określonych w pkt. VI.1. Dane te przekazywane są za pośrednictwem Partnera na potrzeby wykonania obowiązków Rejestratora wynikających z umowy akredytacyjnej z ICANN.
  3. Partner powinien zapewnić Abonentowi możliwość wglądu do jego danych i możliwość ich poprawiania. Wszelkie czynności związane z poprawianiem, uzupełnianiem, usunięciem danych osobowych Abonent może wykonywać za pośrednictwem Partnera.
  4. Rejestrator może przekazać dane osobowe Abonenta w celu wykonania postanowień umowy akredytacyjnej z ICANN oraz świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta domeny w bazie WHOIS, następującym podmiotom:
   1. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers z siedzibą w Los Angeles, 12025 Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA,
   2. Verisign, Inc. z siedzibą w Reston, 12061 Bluemont Way, VA 20190, USA,
   3. Public Interest Registry z siedzibą w Reston, 1775 Wiehle Avenue, Suite 100, VA 20190, USA,
   4. Registry Services, LLC. z siedzibą w Tempe, 2155 E GoDaddy Way, AZ 85284, USA,
   5. Donuts Inc. z siedzibą w Bellevue, 10500 NE 8th Street, Suite 750, WA 98004, USA,
   6. NCC Group Software Resilience (NA) LLC z siedzibą w Manchesterze, XYZ Building, 2 Hardman Boulevard, Spinningfields, M3 3AQ, Wielka Brytania,
   7. Whois Data Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000351164, REGON: 121128870, NIP: 6751427096
  5. Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Rejestratora. Zgoda Abonenta obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych przez podmioty wymienione w pkt. VI. 4, a także zgodę na umieszczenie danych w bazie WHOIS. Abonent oświadcza ponadto, iż został poinformowany przez Partnera o:
   1. danych rejestrowych Rejestratora,
   2. celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez Rejestratora,
   3. prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
   4. uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
  6. Rejestrator zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych Abonenta w sposób sprzeczny z celem przetwarzania, a także sprzeczny z zasadami przetwarzania danych zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
  7. Rejestrator zobowiązuje się przedsięwziąć uzasadnione środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych Abonenta przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
  8. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych przez Abonenta, Rejestrator może traktować jako naruszenie przez Abonenta niniejszej Umowy ze skutkiem w postaci usunięcia domeny.
 7. Obowiązek Przestrzegania Prawa

  1. Abonent oświadcza, iż rejestrowana nazwa domeny nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa ochronnego z tytułu rejestracji znaku towarowego, z tytułu ochrony patentowej, prawa do tytułu prasowego, praw autorskich majątkowych oraz osobistych, prawa do firmy, a także innych praw wyłącznych przyznanych przez przepisy prawa lub umowy międzynarodowe osobom trzecim. Rejestrowana nazwa domeny nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności zawierać treści uznawanych za obraźliwe, czy też zastrzeżonych na mocy przepisów prawa. Rejestrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Abonenta w przypadku gdyby osoby trzecie dochodziły swoich roszczeń względem Rejestratora z tytułu zarejestrowania danej nazwy domeny.
  2. W przypadku uzyskania przez Rejestratora informacji o korzystaniu z usługi przez Abonenta niezgodnie z niniejszą Umową lub z przepisami prawa, Rejestrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Abonenta, Rejestrator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
  4. Wszelkie spory wynikłe na tle naruszenia praw osób trzecich będą rozpatrywane na drodze postępowania polubownego, zgodnie z przyjętymi przez ICANN dokumentami UDRP, a także RDRP. Dokumenty te stanowiące załącznik do niniejszej Umowy są dostępne na stronie http://www.icann.org. Abonent oświadcza, iż zapoznał się z tymi dokumentami i je akceptuje. Tłumaczenie przysięgłe na język polski znajduje się na stronie http://www.netart-registrar.com. Z uwagi na wymogi ICANN, wersją wiążącą Abonenta jest oryginalna wersja w języku angielskim.
  5. Z uwagi na wymogi ICANN, Abonent oświadcza, iż w przypadku rozpatrzenia sporu o domenę zgodnie z pkt. VII.4 w sposób dla niego niekorzystny, Abonent akceptuje możliwość zawieszenia domeny, a także możliwość utraty prawa do korzystania z domeny i przekazania go innemu podmiotowi wskazanemu w orzeczeniu kończącym postępowanie.
  6. W sytuacji opisanej w pkt. VII. 5 Umowa o rejestrację domeny zawarta pomiędzy Abonentem a Rejestratorem ulega rozwiązaniu.
  7. Opisane powyżej rozstrzyganie sporów przez sąd polubowny nie wyłącza właściwości sądów polskich dla spraw wynikłych na tle obowiązywania niniejszej Umowy. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy pomiędzy Abonentem a Rejestratorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Rejestratora. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Abonentów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi rejestracji domeny jest siedziba Rejestratora.
  8. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezprawne wykorzystywanie domeny, w tym także za osoby trzecie, którym udostępnia domenę do korzystania, chyba że w ciągu 7 dni od pozyskania informacji o naruszeniu, w granicach obowiązującego prawa, ujawni tożsamość i dane kontaktowe ww. osób trzecich osobie, która zgłasza naruszenie.
 8. Postępowanie Reklamacyjne

  1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przekazana Rejestratorowi za pośrednictwem Partnera w formie pisemnej i określać:
   1. dane Abonenta umożliwiające kontakt z nim,
   2. nazwę domeny, której dotyczy,
   3. zarzuty Abonenta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Rejestrator zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Partnera, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozstrzygnąć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Rejestratora przez podmioty, za które Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności, przesyła on Partnerowi w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Partnerowi, który zobowiązany jest dostarczyć taką odpowiedź Abonentowi, zgodnie z procedurą reklamacyjną wynikającą z umowy między Partnerem a Abonentem.
 9. Zmiana Umowy

  1. Rejestrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Umowy w sposób konieczny dla spełnienia: postanowień umów z ICANN, postanowień umów z Operatorami Rejestrów, postanowieniami załączników i innych obowiązujących Rejestratora dokumentów. O zmianie Umowy Rejestrator poinformuje Abonenta drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Abonenta lub adres administracyjny lub też za pośrednictwem Partnera. W przypadku zmiany niniejszej Umowy, Abonent będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili poinformowania Abonenta przez Rejestratora lub jego Partnera o zmianie Umowy. Termin ten dla Abonenta niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni. Brak wniesienia sprzeciwu będzie oznaczał zaakceptowanie przez Abonenta zmienionej treści Umowy w całości.
  2. W przypadku wniesienia przez Abonenta sprzeciwu, Rejestrator ma prawo do potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy o rejestrację domeny. Sprzeciw powinien być wniesiony w formie pisemnej za pośrednictwem Partnera oraz zawierać wszystkie dane Abonenta, a także nazwę domeny internetowej.
 10. Postanowienia Końcowe

  1. Dla wykonywania niniejszej Umowy właściwe jest prawo polskie.
  2. Rozwiązanie, wygaśnięcie lub nieważność umowy między Partnerem a Abonentem powoduje konieczność zawarcia nowej umowy między Abonentem a wybranym przez niego Partnerem do końca Okresu abonamentowego. Jeżeli taka umowa nie zostanie zawarta przed końcem tego okresu, Rejestrator ma prawo odmówić przedłużenia domeny. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub nieważności umowy między Partnerem a Abonentem, Rejestrator nie będzie zapewniał we własnym zakresie obsługi administracyjnej i technicznej dla domeny Abonenta.
  3. Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy o rejestrację domeny bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie to wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Partnerowi, który zobowiązany jest takie oświadczenie przekazać Rejestratorowi.
  4. Wszelkie sprawy związane z rejestracją domeny, jej obsługą administracyjną i techniczną, transferem oraz usunięciem domeny będą rozpatrywane przez Rejestratora za pośrednictwem Partnera. Abonent nie będzie w tym celu kontaktował się bezpośrednio z Rejestratorem, Operatorami Rejestrów lub ICANN.
  5. Abonent zobowiązuje się do nierozpowszechniania danych teleadresowych ICANN oraz Operatorów Rejestrów, w postaci numeru telefonu, faksu oraz adresu poczty elektronicznej w szczególności poprzez umieszczenie tych danych w bazie WHOIS.
  6. Rejestrator, pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana domena, z przyczyn od siebie niezależnych w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Operatorów Rejestrów lub Partnerów.
  7. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
  8. Odpowiedzialność Rejestratora ograniczona jest do wartości wniesionych przez Abonenta opłat z tytułu rejestracji domeny. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści.
  9. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Abonenta.
  10. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera wynikłe na tle obowiązywania umowy między Partnerem a Abonentem.
  11. Partner będzie odpowiedzialny za wszelkie działania oraz zaniechania Abonenta wynikające z niniejszej Umowy.
  12. Postanowienia niniejszej Umowy zawarte w pkt. II.10 i pkt. X.8 nie są wiążące względem Abonenta będącego Konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93) z późniejszymi zmianami.
  13. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  14. Niniejsza Umowa obowiązuje Abonenta od chwili złożenia przez niego za pośrednictwem Partnera zamówienia rejestracji domeny.
  15. Wzór Umowy o rejestrację domeny w NetArt Registrar Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 18.07.2022 r.