nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

Zasady Dotyczące Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny


Zasady Dotyczące Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny
(„Zasady")

Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich postępowań wszczętych w ramach UDRP, dla których skarga została złożona do Dostawcy w dniu 31 lipca 2015 lub później. Poprzednia wersja niniejszych Zasad, dotycząca wszystkich postępowań, dla których skarga została złożona do Dostawcy przed lub w dniu 30 lipca 2015, jest dostępna pod adresem:
https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en.
Dostawcy UDRP mogą zdecydować się na przyjęcie niniejszych Zasad przed dniem 31 lipca 2015.

Do postępowania administracyjnego związanego z rozstrzyganiem sporów w ramach Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów przyjętej przez ICANN zastosowanie mają niniejsze Zasady oraz Zasady Uzupełniające Dostawcy zajmującego się administracją postępowania, w wersji umieszczonej na stronie internetowej Dostawcy. Jeżeli Zasady Uzupełniające Dostawcy są sprzeczne z niniejszymi Zasadami, to są one zastępowane przez niniejsze Zasady.

1. Definicje

W niniejszych Zasadach:

Skarżący oznacza stronę wnoszącą skargę dotyczącą rejestracji nazwy domeny.

ICANN oznacza Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Blokada oznacza zestaw środków, jakie rejestrator stosuje w odniesieniu do nazwy domeny, by zapobiec przynajmniej modyfikacjom danych Abonenta i rejestratora przez Pozwanego bez wpływu na konfigurację lub odnowienie nazwy domeny.

Wspólna Jurysdykcja oznacza jurysdykcję sądową odpowiadającą (a) siedzibie Rejestratora (pod warunkiem że Abonent poddał swoją Umowę Rejestracji takiej jurysdykcji w zakresie orzeczenia w sprawie sporów dotyczących wykorzystania nazwy domeny lub z takiego wykorzystania wynikających) lub (b) adres Abonenta wskazany w celu rejestracji nazwy domeny w WHOIS Rejestratora w momencie przekazania skargi Dostawcy.

Zespół Orzekający oznacza panel administracyjny wyznaczony przez Dostawcę jako organ odpowiedzialny za podjęcie decyzji w sprawie skargi dotyczącej rejestracji nazwy domeny.

Członek Zespołu Orzekającego oznacza osobę wyznaczoną przez Dostawcę na członka Zespołu Orzekającego.

Strona oznacza Skarżącego lub Pozwanego.

Czas Trwania oznacza okres od momentu złożenia Dostawcy UDRP skargi w ramach UDRP przez Skarżącego do momentu wprowadzenia w życie decyzji lub zakończenia sporu w ramach UDRP.

Polityka oznacza Jednolitą Politykę Rozstrzygania Sporów w Sprawie Nazwy Domeny, uwzględnioną poprzez odwołanie w Umowie Rejestracji i stanowiącą jej część.

Dostawca oznacza dostawcę oferującego usługi związane z rozstrzyganiem sporów, zatwierdzonego przez ICANN. Wykaz takich Dostawców dostępny jest na stronie www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

Rejestrator oznacza podmiot, u którego Pozwany zarejestrował nazwę domeny będącą przedmiotem skargi.

Umowa Rejestracji oznacza umowę pomiędzy Rejestratorem a Abonentem.

Pozwany oznacza Abonenta domeny, przeciwko któremu złożono skargę.

Wsteczne Przywłaszczenie Nazwy Domeny oznacza wykorzystanie Polityki w złej wierze w celu podjęcia próby pozbawienia Abonenta domeny takiej nazwy domeny.

Zasady Uzupełniające oznaczają zasady przyjęte przez Dostawcę zarządzającego postępowaniem w celu uzupełnienia niniejszych Zasad. Zasady Uzupełniające muszą być zgodne z Polityką oraz niniejszymi Zasadami oraz powinny obejmować takie kwestie, jak opłaty, limity i wytyczne dotyczące wyrazów i stron, sposoby komunikacji z Dostawcą i Zespołem Orzekającym, a także forma pism przewodnich.

2. Komunikacja

(a) Przekazując skargę Pozwanemu, Dostawca zobowiązany jest wykorzystać wszelkie uzasadnione i dostępne środki, których celem jest faktyczne powiadomienie Pozwanego. Od odpowiedzialności zwalnia Dostawcę faktyczne powiadomienie lub zastosowanie następujących środków prawnych w celu faktycznego powiadomienia:

(i) wysłanie skargi na wszystkie adresy pocztowe i numery faksów (A) przedstawione w dokumentach rejestracyjnych nazwy domeny znajdujących się w WHOIS Rejestratora dla Abonenta domeny, osób kontaktowych ds. technicznych i administracyjnych oraz (B) dostarczone przez Rejestratora Dostawcy jako dane osób kontaktowych ds. finansowych w ramach rejestracji; oraz

(ii) wysłanie skargi w formie elektronicznej (z uwzględnieniem aneksów w zakresie dostępnym w takiej formie) pocztą elektroniczną:

(A) na adresy e-mail wyżej wspomnianych osób kontaktowych ds. technicznych, administracyjnych i finansowych;

(B) na adres postmaster@<nazwa zakwestionowanej domeny>; oraz

(C) jeżeli nazwa domeny (lub „www.”, po którym następuje nazwa domeny) odpowiada aktywnej stronie internetowej (innej niż ogólna strona, która zdaniem Dostawcy jest utrzymywana przez Rejestratora lub dostawcę usług internetowych w celu umiejscowienia nazw domen zarejestrowanych przez wielu Abonentów domen), na każdy pokazany adres e-mail lub link adresu e-mail na takiej stronie internetowej; oraz

(iii) wysłanie skargi na dowolny adres, który Pozwany zgłosi Dostawcy jako preferowany adres, oraz w możliwym zakresie na wszystkie inne adresy dostarczone Dostawcy przez Skarżącego zgodnie z par. 3(b)(v).

(b) Jeżeli par. 2(a) nie przewiduje inaczej, wszystkie pisemne wiadomości przekazywane Skarżącemu lub Pozwanemu zgodnie z niniejszymi Zasadami należy doręczyć w preferowany sposób określony odpowiednio przez Skarżącego lub Pozwanego (patrz: par. 3(b)(iii)5(c)(iii)) lub w przypadku braku takiego ustalenia

(i) faksem z potwierdzeniem transmisji; lub

(ii) pocztą albo kurierem - z góry opłaconą przesyłką za potwierdzeniem odbioru; lub

(iii) elektronicznie - Internetem, pod warunkiem że dostępny jest zapis takiej transmisji.

(c) Wszystkie wiadomości skierowane do Dostawcy lub Zespołu Orzekającego należy dostarczyć środkami oraz w sposób (z uwzględnieniem liczby egzemplarzy) określonymi w Zasadach Uzupełniających Dostawcy.

(d) Wiadomości należy sporządzić w języku określonym w par. 11. Wiadomości przekazywane pocztą elektroniczną należy wysłać, jeżeli to możliwe, tekstem otwartym.

(e) Każda ze Stron może zaktualizować swoje dane kontaktowe, informując o tym Dostawcę i Rejestratora.

(f) Jeżeli niniejsze Zasady nie stanowią inaczej lub Zespół Orzekający nie zdecyduje inaczej, wszystkie wiadomości przewidziane w niniejszych Zasadach uznaje się za doręczone:

(i) w przypadku transmisji faksem - w dniu pokazanym na potwierdzeniu transmisji; lub

(ii) w przypadku wysłania pocztą lub kurierem - w dniu zaznaczonym na potwierdzeniu odbioru; lub

(iii) w przypadku transmisji internetowej - w dniu, w którym wiadomość nadano, pod warunkiem że data transmisji jest możliwa do sprawdzenia.

(g) Jeżeli niniejsze Zasady nie stanowią inaczej, wszystkie okresy liczone w ramach niniejszych Zasad jako rozpoczynające się w momencie doręczenia wiadomości rozpoczynają się w najwcześniejszym terminie, w którym wiadomość przyjmuje się za doręczoną zgodnie z par. 2(f).

(h) Wszystkie wiadomości wysyłane przez

(i) Zespół Orzekający do którejkolwiek ze Stron należy przekazać z kopią do Dostawcy oraz drugiej Strony;

(ii) Dostawcę do którejkolwiek ze Stron należy przekazać z kopią do drugiej Strony; oraz

(iii) jedną Stronę należy przekazać z kopią do drugiej Strony, Zespołu Orzekającego i  Dostawcy, w zależności od sytuacji.

(i) Wysyłający zobowiązany jest zachować dowody potwierdzające fakt i okoliczności nadania. Dowody takie powinny być dostępne do wglądu dla odpowiednich stron oraz dla celów sprawozdawczych.

(j) Jeżeli Strona wysyłająca wiadomość otrzyma powiadomienie o jej niedoręczeniu, Strona taka zobowiązana jest bezzwłocznie poinformować Zespół Orzekający (lub, jeżeli jeszcze nie wyznaczono Zespołu Orzekającego, Dostawcę) o okolicznościach powiadomienia. Dalszym postępowaniem dotyczącym wiadomości i ewentualnej odpowiedzi kieruje Zespól Orzekający (lub Dostawca).

3. Skarga

(a) Każda osoba lub każdy podmiot może wszcząć postępowanie administracyjne poprzez złożenie skargi u dowolnego Dostawcy zatwierdzonego przez ICANN zgodnie z Polityką i niniejszymi Zasadami. (Ze względu na ograniczenia kompetencji lub z innych powodów, prawo Dostawcy do przyjmowania skarg może zostać zawieszone. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest odmówić przyjęcia skargi, a dana osoba lub dany podmiot może złożyć skargę u innego Dostawcy.)

(b) Skargę należy złożyć w formie papierowej i(chyba że nie jest to możliwe w przypadku aneksów) elektronicznej. Skarga powinna:

(i) zawierać wniosek o przekazanie skargi do decyzji zgodnie z Polityką i niniejszymi Zasadami;

(ii) określać nazwę, adres pocztowy i e-mailowy oraz numery telefonu i faksu Skarżącego oraz przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Skarżącego w postępowaniu administracyjnym;

(iii) określać preferowany sposób komunikacji ze Skarżącym w postępowaniu administracyjnym (z uwzględnieniem osoby kontaktowej, środka komunikacji i danych adresowych) zarówno dla (A) materiałów przekazywanych wyłącznie w formie elektronicznej, jak i(B) materiałów zawierających wydruki papierowe;

(iv) ustalać, czy Skarżący decyduje się na rozstrzygnięcie sporu przez Zespół Orzekający składający się z jednego członka czy trzech członków oraz, jeżeli Skarżący wybierze trzyosobowy Zespół Orzekający, podawać nazwiska i dane kontaktowe trzech kandydatów na jednego z członków Zespołu Orzekającego (kandydatów takich można wybrać z wykazu członków Zespołów Orzekających Dostawcy zatwierdzonego przez ICANN);

(v) podawać nazwę Pozwanego (Abonenta domeny) oraz wszystkie informacje (w tym adres pocztowy i e-mailowy oraz numery telefonu i faksu) znane Skarżącemu i określające sposób kontaktu z Pozwanym lub przedstawicielem Pozwanego, z uwzględnieniem wystarczająco szczegółowych danych kontaktowych wynikających z wcześniejszych kontaktów, tak aby umożliwić Dostawcy wysłanie skargi zgodnie z par. 2(a);

(vi) określać nazwę domeny (nazwy domen), która jest (które są) przedmiotem skargi;

(vii) określać Rejestratora(ów), u którego nazwa(y) domeny (domen) jest/są zarejestrowana(e) w momencie złożenia skargi;

(viii) określać znak(i) towarowe lub usługowe, na których skarga się opiera oraz, dla każdego ze znaków, opisywać ewentualne towary lub usługi, z którymi znak jest wykorzystywany (Skarżący może także odrębnie opisać inne towary i usługi, z którymi zamierza, w momencie złożenia skargi, wykorzystywać znak w przyszłości.);

(ix) opisywać, zgodnie z Polityką, podstawy, na których złożono skargę, z uwzględnieniem w szczególności,

(1) sposobów, w jaki nazwa domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego lub usługowego, do którego Skarżący posiada prawa, oraz

(2) dlaczego należy uznać, że Pozwany (Abonent domeny) nie posiada praw ani legalnych interesów w odniesieniu do nazwy domeny, która jest przedmiotem skargi, oraz

(3) dlaczego należy uznać, że nazwa domeny została zarejestrowana i jest wykorzystywana w złej wierze,

(Opis taki powinien, w przypadku pkt. (2) i (3), uwzględniać odpowiednie aspekty opisane w par. 4(b)4(c) Polityki. Opis powinien być zgodny z ewentualnym limitem wyrazów lub stron określonym w Zasadach Uzupełniających Dostawcy.);

(x) określać dochodzone środki odwoławcze zgodnie z Polityką;

(xi) określać inne postępowania sądowe, które zostały rozpoczęte lub zakończone w związku z nazwą (nazwami) domeny (domen) będącą (będącymi) przedmiotem skargi lub w odniesieniu do niej (nich);

(xii) informować, że Skarżący podda się, w odniesieniu do ewentualnego sprzeciwu wobec decyzji w postępowaniu administracyjnym anulującej lub przenoszącej nazwę domeny, jurysdykcji sądów w przynajmniej jednej z wyznaczonych Wspólnych Jurysdykcji;

(xiii) kończyć się następującym oświadczeniem, pod którym Skarżący lub jego upoważniony przedstawiciel zobowiązany jest złożyć swój podpis:

„Skarżący zgadza się, że roszczenia i środki odwoławcze dotyczące rejestracji nazwy domeny, sporu lub rozstrzygnięcia sporu dotyczą wyłącznie Abonenta domeny i odstępuje od wszelkich tego typu roszczeń i środków odwoławczych przeciwko (a) podmiotowi rozstrzygającemu spór oraz członkom Zespołu Orzekającego, z wyjątkiem świadomego wykroczenia, (b) Rejestratorowi, (c) Administratorowi Rejestru oraz (d) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a także członkom zarządów, dyrektorom, pracownikom i pośrednikom wyżej wymienionych stron."

„Skarżący zaświadcza, że informacje zawarte w niniejszej Skardze są wedle jego najlepszej wiedzy kompletne i prawidłowe, że Skargi nie złożono w żadnym niewłaściwym celu, takim jak nękanie, oraz że twierdzenia zawarte w Skardze są gwarantowane zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem w aktualnie obowiązującej formie lub z uwzględnieniem przyszłych zmian wprowadzonych w dobrej wierze i na podstawie zasadnych argumentów."; oraz

(xiv) zawierać dokumenty lub inne dowody, z uwzględnieniem egzemplarza Polityki mającej zastosowanie do nazwy (nazw) domeny (domen) będącej (będących) przedmiotem sporu i rejestracji znaków towarowych lub usługowych, których skarga dotyczy, wraz z wykazem takich materiałów dowodowych.

(c) Skarga może dotyczyć więcej niż jednej nazwy domeny, pod warunkiem że wszystkie nazwy domen zostały zarejestrowane przez tego samego Abonenta domeny.

4. Zawiadomienie o Skardze

(a) Dostawca przekaże Rejestratorowi wniosek o przeprowadzenie weryfikacji, który uwzględniać będzie wniosek o Blokadę nazwy domeny.

(b) W ciągu dwóch (2) dni roboczych po otrzymaniu od Dostawcy wniosku o przeprowadzenie weryfikacji, Rejestrator przekaże określone w nim informacje oraz potwierdzi Blokadę nazwy domeny. Rejestrator nie zawiadomi Pozwanego o postępowaniu do czasu wykonania Blokady nazwy domeny. Nazwa domeny pozostanie Zablokowana przez pozostały Czas Trwania postępowania w ramach UDRP. Ewentualne zamiany dotyczące danych Pozwanego, wynikające na przykład ze złożonego przez dostawcę usługi ukrywania danych lub usługi proxy wniosku o ujawnienie danych klienta, należy wprowadzać przed upływem dwóch (2) dni roboczych lub przed sprawdzeniem przez Rejestratora wnioskowanych informacji i potwierdzeniem Dostawcy UDRP Blokady domeny, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze. Ewentualne zatwierdzenie zmiany danych Pozwanego po upływie dwóch (2) dni roboczych leży w gestii Zespołu Orzekającego.

(c) Dostawca zobowiązany jest przeanalizować Skargę pod kątem zgodności administracyjnej z Polityką i niniejszymi Zasadami oraz, jeżeli zgodność taka została potwierdzona, przekazać Skargę (wraz z objaśniającym listem przewodnim przewidzianym w Zasadach Uzupełniających Dostawcy) Pozwanemu w sposób określony w par. 2(a) w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych po otrzymaniu opłat należnych ze strony Skarżącego zgodnie z par. 19.

(d) Jeżeli Dostawca ustali, że Skarga zawiera braki administracyjne, zobowiązany jest natychmiast poinformować Skarżącego i Pozwanego o charakterze ustalonych nieprawidłowości. Skarżący zobowiązany jest w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych naprawić braki, po tym okresie postępowanie administracyjne uznaje się za wycofane bez uszczerbku dla możliwości złożenia innej Skargi przez Skarżącego.

(e) Jeżeli Dostawca oddali skargę ze względu na nieprawidłowości administracyjne lub jeżeli Powód dobrowolnie wycofa swoją skargę, Dostawca poinformuje Rejestratora o wycofaniu postępowania, a Rejestrator zwolni Blokadę domeny w ciągu jednego (1) dnia roboczego po otrzymaniu od Dostawcy zawiadomienia o oddaleniu lub wycofaniu skargi.

(f) Dniem rozpoczęcia postępowania administracyjnego jest dzień, w którym Dostawca wypełni swoje obowiązki wynikające z par. 2(a) w związku z przekazaniem Skargi Pozwanemu.

(g) Dostawca bezzwłocznie zawiadomi Skarżącego, Pozwanego, właściwego(ych) Rejestratora(ów) oraz ICANN o terminie rozpoczęcia postępowania administracyjnego. Dostawca poinformuje Pozwanego, że wszelkie korekty w danych kontaktowych Pozwanego w pozostałym Czasie Trwania postępowania w ramach UDRP należy zgłaszać Dostawcy zgodnie z postanowieniami par. 5(c)(ii) i 5(c)(iii) Zasad.

5. Odpowiedź

(a) w ciągu dwudziestu (20) dni od dnia rozpoczęcia postępowania administracyjnego Pozwany zobowiązany jest przekazać Dostawcy Odpowiedź.

(b) Pozwany może wnioskować o dodatkowe cztery (4) dni kalendarzowe na udzielenie odpowiedzi na skargę, a Dostawca automatycznie udzieli takiego przedłużenia i zawiadomi o tym fakcie odpowiednie Strony. Przedłużenie nie wyklucza dalszego przedłużenia, które może nastąpić na mocy par. 5(d) Zasad.

(c) Odpowiedź należy złożyć w wersji papierowej oraz (chyba że nie jest to możliwe w przypadku aneksów) w formie elektronicznej. Odpowiedź powinna:

(i) odpowiadać wyraźnie na stwierdzenia i zarzuty zawarte w Skardze oraz zawierać wszelkie podstawy do zatrzymania rejestracji i korzystania z zakwestionowanej nazwy domeny przez Pozwanego (Abonenta domeny) (Ta część Odpowiedzi powinna być zgodna z limitem wyrazów lub stron określonym w Zasadach Uzupełniających Dostawcy.);

(ii) określać nazwę, adres pocztowy i e-mailowy oraz numery telefonu i faksu Pozwanego (Abonenta domeny) oraz przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Pozwanego w postępowaniu administracyjnym;

(iii) określać preferowany sposób komunikacji z Pozwanym w postępowaniu administracyjnym (z uwzględnieniem osoby kontaktowej, środka komunikacji i danych adresowych) zarówno dla (A) materiałów przekazywanych wyłącznie w formie elektronicznej, jak i(B) materiałów zawierających wydruki w formie papierowej;

(iv) jeżeli Skarżący wybrał jednoosobowy Zespół Orzekający w Skardze (patrz: par. 3(b)(iv)), informować, czy Pozwany decyduje się na rozstrzygnięcie sporu przez trzyosobowy Zespół Orzekający;

(v) jeżeli Skarżący lub Pozwany wybiera trzyosobowy Zespół Orzekający, określać nazwiska i dane kontaktowe trzech kandydatów na członków Zespołu Orzekającego (kandydaci tacy mogą zostać wybrani z jakiegokolwiek wykazu członków Zespołów Orzekających Dostawcy zatwierdzonego przez ICANN);

(vi) określać inne postępowania prawne, które rozpoczęły się lub zakończyły w związku z nazwą (nazwami) domeny (domen) będącą (będącymi) przedmiotem Skargi lub w odniesieniu do niej;

(vii) informować, że kopię Odpowiedzi wysłano lub przekazano Skarżącemu zgodnie z par. 2(b); oraz

(viii) kończyć się następującym oświadczeniem, pod którym Pozwany lub jego upoważniony przedstawiciel zobowiązany jest złożyć swój podpis:

„Pozwany zaświadcza, że informacje zawarte w niniejszej Odpowiedzi są wedle jego najlepszej wiedzy kompletne i prawidłowe, że Odpowiedzi nie złożono w żadnym niewłaściwym celu, takim jak nękanie, oraz że twierdzenia zawarte w Odpowiedzi są gwarantowane zgodnie z niniejszymi Zasadami, bowiązującym prawem w aktualnie obowiązującej formie lub z uwzględnieniem przyszłych zmian wprowadzonych w dobrej wierze i na podstawie zasadnych argumentów."; oraz

(ix) zawierać dokumenty lub inne dowody, na których Pozwany opiera swoje argumenty, wraz z wykazem takich materiałów dowodowych.

(d) Jeżeli Skarżący zdecyduje, że spór ma zostać rozstrzygnięty przez jednoosobowy Zespół Orzekający, a Pozwany wybierze trzyosobowy Zespół Orzekający, Pozwany zobowiązany jest zapłacić połowę obowiązującej opłaty z tytułu trzyosobowego Zespołu Orzekającego zgodnie z Zasadami Uzupełniającymi Dostawcy. Płatność taką należy uregulować w momencie przekazania Dostawcy Odpowiedzi. W przypadku gdy wymagana opłata nie zostanie uregulowana, decyzję w sprawie sporu podejmie jednoosobowy Zespół Orzekający.

(e) Na wniosek Pozwanego Dostawca może, w wyjątkowej sytuacji, przesunąć termin składania Odpowiedzi. Okres taki może zostać także przedłużony na podstawie pisemnego ustalenia Stron, pod warunkiem że ustalenie takie zatwierdzi Dostawca.

(f) Jeżeli Pozwany nie złoży Odpowiedzi i nie istnieją żadne wyjątkowe okoliczności, Zespół Orzekający podejmie decyzję w sprawie sporu na podstawie Skargi.

6. Mianowanie Zespołu Orzekającego i Termin Podjęcia Decyzji

(a) Każdy Dostawca zobowiązany jest prowadzić i ogólnie udostępnić wykaz członków Zespołu Orzekającego oraz ich kwalifikacje.

(b) Jeżeli ani Skarżący ani Pozwany nie wybiorą trzyosobowego Zespołu Orzekającego (par. 3(b)(iv)5(c)(iv)), Dostawca zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych po otrzymaniu odpowiedzi lub po upływie okresu wyznaczonego na jej złożenie jednego członka Zespołu Orzekającego ze stosownego wykazu. Opłaty związane z wyborem jednoosobowego Zespołu Orzekającego w całości ponosi Skarżący.

(c) Jeżeli Skarżący albo Pozwany zdecyduje, że spór ma rozstrzygnąć trzyosobowy Zespół Orzekający, Dostawca wyznaczy trzech członków Zespołu Orzekającego zgodnie z procedurą określoną w par. 6(e). Opłaty związane z trzyosobowym Zespołem Orzekającym zapłaci w całości Skarżący, chyba że wyboru trzyosobowego Zespołu Orzekającego dokonał Pozwany, w którym to przypadku odpowiednie opłaty zostaną podzielone po równo pomiędzy Strony.

(d) Skarżący przekaże Dostawcy, w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od momentu doręczenia Odpowiedzi, w której Pozwany wybiera trzyosobowy Zespół Orzekający, nazwiska i dane kontaktowe trzech kandydatów na jednego z członków Zespołu Orzekającego, chyba że Skarżący nie wybrał trzyosobowego Zespołu Orzekającego. Kandydaci tacy mogą zostać wybrani z jakiegokolwiek wykazu członków Zespołów Orzekających Dostawcy zatwierdzonego przez ICANN.

(e) w przypadku gdy Skarżący albo Pozwany wybierze trzyosobowy Zespół Orzekający, Dostawca zobowiązany jest podjąć starania w celu wyboru jednego członka Zespołu Orzekającego z list kandydatów złożonych osobno przez Skarżącego i Pozwanego. Jeżeli Dostawca nie jest w stanie dokonać wyboru członka Zespołu Orzekającego na normalnych warunkach z listy kandydatów jednej ze stron w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych, zobowiązany jest wybrać członka Zespołu Orzekającego ze swojego wykazu. Trzeciego członka Zespołu Orzekającego wyznacza Dostawca z listy pięciu kandydatów przekazanej Stronom przez Dostawcę. Dostawca dokonuje wyboru z pięciu kandydatów w sposób, który odpowiednio równoważy preferencje obydwu Stron, które Strony mogą przedstawić Dostawcy w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od momentu przekazania Stronom przez Dostawcę wykazu pięciu kandydatów.

(f) Gdy cały Zespól Orzekający zostanie wybrany, Dostawca zobowiązany jest poinformować Strony o wybranych członkach Zespołu Orzekającego oraz dniu, do którego Zespół Orzekający zobowiązany jest przekazać Dostawcy decyzję w sprawie Skargi, z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności.

7. Bezstronność i Niezależność

Członek Zespołu Orzekającego zobowiązany jest zachować bezstronność i niezależność oraz przed przyjęciem nominacji poinformować Dostawcę o ewentualnych okolicznościach, które stanowią podstawę uzasadnionych wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności. Jeżeli na dowolnym etapie postępowania administracyjnego wynikną nowe okoliczności dające podstawę do uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności i niezależności członka Zespołu Orzekającego, taki członek zobowiązany jest bezzwłocznie ujawnić je Dostawcy. W takiej sytuacji Dostawca może, wedle własnego uznania, wyznaczyć zastępczego członka Zespołu Orzekającego.

8. Komunikacja Pomiędzy Stronami a Zespołem Orzekającym

Żadna ze Stron ani żadna osoba działająca w imieniu Stron nie może kontaktować się jednostronnie z Zespołem Orzekającym. Wszystkie wiadomości pomiędzy Stroną a Zespołem Orzekającym lub Dostawcą należy przekazywać administratorowi sprawy wyznaczonemu przez Dostawcę w sposób określony w Zasadach Uzupełniających Dostawcy.

9. Przekazywanie Akt Zespołowi Orzekającemu

Dostawca zobowiązany jest przekazać akta Zespołowi Orzekającemu bezpośrednio po wyznaczeniu członka Zespołu Orzekającego w przypadku jednoosobowego Zespołu Orzekającego lub bezpośrednio po wyznaczeniu ostatniego członka Zespołu Orzekającego w przypadku trzyosobowego Zespołu Orzekającego.

10. Ogólne Uprawnienia Zespołu Orzekającego

(a) Zespół Orzekający zobowiązany jest prowadzić postępowanie w sposób, jaki uzna za stosowny zgodnie z Polityką i niniejszymi Zasadami.

(b) w każdym przypadku Zespół Orzekający zobowiązany jest zapewnić, aby Strony były traktowane w jednakowy sposób oraz stworzyć każdej Stronie godziwą możliwość przedstawienia swojej argumentacji.

(c) Zespół Orzekający zobowiązany jest zapewnić, aby postępowanie administracyjne odbywało się w należytym tempie. Zespół Orzekający może, na wniosek Strony lub z własnej inicjatywy, przedłużyć w wyjątkowych okolicznościach czas ustalony w niniejszych Zasadach lub przez Zespół Orzekający.

(d) Zespół Orzekający zobowiązany jest ustalić dopuszczalność, związek, znaczenie i wagę materiałów dowodowych.

(e) Zespół Orzekający zobowiązany jest podjąć decyzję w sprawie wniosku Stron o konsolidację kilku sporów dotyczących nazwy domeny zgodnie z Polityką i niniejszymi Zasadami.

11. Język Postępowania

(a) Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej lub jeżeli nie określono inaczej w Umowie Rejestracji, językiem postępowania administracyjnego jest język Umowy Rejestracji, z zastrzeżeniem uprawnienia Zespołu Orzekającego do wyznaczenia innego języka, uwzględniając okoliczności postępowania administracyjnego.

(b) Zespół Orzekający może orzec, że dokumenty dostarczone w językach innych niż język postępowania administracyjnego należy uzupełnić tłumaczeniem w całości lub częściowo na język postępowania administracyjnego.

12. Dalsze Oświadczenia

Poza Skargą i Odpowiedzią Zespół Orzekający może zażądać, wedle własnego uznania, dalszych oświadczeń lub dokumentów od każdej ze Stron.

13. Osobiste Przesłuchanie

Postępowanie nie obejmuje osobistych przesłuchań (w tym przesłuchań w formie telekonferencji, wideokonferencji i konferencji internetowej), chyba że Zespół Orzekający ustali, wedle własnego uznania oraz w wyjątkowej sytuacji, że takie przesłuchanie jest niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie Skargi.

14. Naruszenia

(a) Jeżeli jedna ze Stron nie przestrzega któregokolwiek z terminów ustalonych w niniejszych Zasadach lub przez Zespół Orzekający, pomimo braku wyjątkowych okoliczności, Zespół Orzekający zobowiązany jest podjąć decyzję w sprawie Skargi.

(b) Jeżeli jedna ze Stron nie przestrzega któregokolwiek z postanowień lub wymogów wynikających z niniejszych Zasad lub któregokolwiek z żądań Zespołu Orzekającego, pomimo braku wyjątkowych okoliczności, Zespół Orzekający zobowiązany jest wyciągnąć z takiego postępowania takie wnioski, jakie uzna za stosowne.

15. Decyzje Zespołu Orzekającego

(a) Zespół Orzekający zobowiązany jest podjąć decyzję w sprawie Skargi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów oraz zgodnie z Polityką, niniejszymi Zasadami, a także zasadami prawa, które uzna za odpowiednie.

(b) W razie braku wyjątkowych okoliczności Zespół Orzekający zobowiązany jest przekazać swoją decyzję w sprawie Skargi Dostawcy w ciągu czternastu (14) dni od momentu wyznaczenia Zespołu Orzekającego zgodnie z par. 6.

(c) W przypadku trzyosobowego Zespołu Orzekającego jego decyzja musi zostać podjęta większością głosów.

(d) Decyzja Zespołu Orzekającego wymaga formy pisemnej oraz powinna podawać powody, na których została oparta, wskazywać dzień, w którym została przyjęta oraz nazwiska (nazwisko) członków (członka) Zespołu Orzekającego.

(e) Decyzje Zespołu Orzekającego i zdania odrębne muszą być z Zasady zgodne z wytycznymi co do długości określonymi w Zasadach Uzupełniających Dostawcy. Decyzji większościowej powinny towarzyszyć ewentualne zdania odrębne. Jeżeli Zespół Orzekający ustali, że spór nie mieści się w zakresie par. 4(a) Polityki, zobowiązany jest o tym poinformować. Jeżeli po rozważeniu złożonych dokumentów Zespół Orzekający ustali, że Skarga została wniesiona w złej wierze, na przykład w celu wstecznego przywłaszczenia nazwy domeny lub przede wszystkim w celu nękania Abonenta domeny, Zespół Orzekający zobowiązany jest oświadczyć w swojej decyzji, że Skargę wniesiono w złej wierze i stanowi ona nadużycie postępowania administracyjnego.

16. Przedstawienie Decyzji Stronom

(a) w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu otrzymania decyzji od Zespołu Orzekającego Dostawca zobowiązany jest przekazać pełny tekst decyzji każdej Stronie, odpowiedniemu (odpowiednim) Rejestratorowi (Rejestratorom) oraz ICANN. Odpowiedni Rejestrator (Rejestratorzy) zobowiązany (zobowiązani) jest (są) w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania decyzji od Dostawcy bezzwłocznie poinformować każdą Stronę, Dostawcę oraz ICANN o dniu wprowadzenia decyzji w życie zgodnie z Polityką.

(b) Jeżeli Zespół Orzekający nie zdecyduje inaczej (patrz: par. 4(j) Polityki), Dostawca zobowiązany jest opublikować pełną decyzję oraz dzień wejścia decyzji w życie na ogólnodostępnej stronie internetowej. W każdym przypadku należy opublikować część decyzji ustalającą, że Skarga została wniesiona w złej wierze (patrz: par. 15(e)).

17. Ugoda lub inne podstawy do zakończenia postępowania

(a) Jeżeli przed podjęciem decyzji przez Zespół Orzekający Strony dojdą do porozumienia, Zespół Orzekający zobowiązany jest zakończyć postępowanie administracyjne. Ugoda zawarta zostanie zgodnie z krokami przewidzianymi w par. 17(a)(i)17(a)(vii):

(i) Strony przekażą Dostawcy pisemne zawiadomienie z wnioskiem o zawieszenie postępowania w związku z prowadzonymi przez siebie rozmowami w celu zawarcia ugody.

(ii) Dostawca potwierdzi odbiór wniosku o zawieszenie i poinformuje Rejestratora o jego otrzymaniu oraz oczekiwanym okresie zawieszenia.

(iii) Strony zawrą ugodę i przekażą Dostawcy standardowy formularz ugody zgodnie z Zasadami Uzupełniającymi Dostawcy i formularzem ugody. Standardowy formularz ugody sam w sobie nie stanowi porozumienia, a jedynie podsumowuje zasadnicze warunki odrębnego porozumienia ugodowego Stron. Dostawca nie ujawni treści wypełnionego standardowego formularza ugody stronom trzecim.

(iv) Dostawca zawiadomi Rejestratora, z kopią do Stron, o następstwach ugody w zakresie, w jakim dotyczy ona działań, jakie muszą zostać podjęte przez Rejestratora.

(v) Po otrzymaniu zawiadomienia od Dostawcy zgodnie z postanowieniami par. 17(a)(iv), Rejestrator usunie Blokadę domen(y) w ciągu dwóch (2) dni roboczych.

(vi) Skarżący potwierdzi Dostawcy, że ugoda dotycząca nazw(y) domen(y) została wprowadzona w życie zgodnie z Zasadami Uzupełniającymi Dostawcy.

(vii) Dostawca umorzy postępowanie, chyba że ugoda stanowi inaczej.

(b) Jeżeli przed podjęciem decyzji przez Zespół Orzekający kontynuacja postępowania administracyjnego stanie się zbędna lub niemożliwa, bez względu na przyczynę, Zespół Orzekający zobowiązany jest zakończyć postępowania administracyjne, chyba że jedna ze Stron przedstawi uzasadniony sprzeciw w okresie ustalonym przez Zespół Orzekający.

18. Efekt Postępowania Sądowego

(a) Jeżeli przed postępowaniem administracyjnym dotyczącym sporu w sprawie nazwy domeny będącego przedmiotem Skargi lub w trakcie takiego postępowania wszczęto postępowanie prawne, Zespół Orzekający, wedle własnego uznania, zdecyduje, czy postępowania administracyjne zostanie zawieszone lub zakończone i czy decyzja zostanie podjęta.

(b) Jeżeli jedna ze Stron rozpocznie postępowanie prawne w Czasie Trwania postępowania administracyjnego dotyczącego sporu w sprawie nazwy domeny będącego przedmiotem Skargi, zobowiązana jest bezzwłocznie poinformować Zespół Orzekający i Dostawcę. Patrz: par. 8.

19. Opłaty

(a) Skarżący zobowiązany jest zapłacić Dostawcy wstępną Opłatę stałą zgodnie z Zasadami Uzupełniającymi Dostawcy w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości. Pozwany, który zgodnie z par. 5(c)(iv) zdecyduje, że spór ma zostać rozstrzygnięty przez trzyosobowy Zespół Orzekający, raczej niż jednoosobowy Zespół Orzekający wybrany przez Skarżącego, zobowiązany jest zapłacić Dostawcy połowę Opłaty stałej z tytułu trzyosobowego Zespołu Orzekającego. Patrz: par. 5(e). We wszystkich pozostałych przypadkach Skarżący pokrywa wszystkie Opłaty Dostawcy, chyba że par. 19(d) stanowi inaczej. Po wyborze Zespołu Orzekającego Dostawca zobowiązany jest zwrócić odpowiednią część Opłaty wstępnej Skarżącemu zgodnie z Zasadami Uzupełniającymi Dostawcy.

(b) Dostawca nie podejmie żadnych działań w sprawie Skargi do momentu otrzymania Opłaty wstępnej od Skarżącego zgodnie z par. 19(a).

(c) Jeżeli Dostawca nie otrzyma Opłaty w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od momentu złożenia Skargi, Skargę uznaje się za wycofaną, a postępowanie administracyjne za zakończone.

(d) w wyjątkowych okolicznościach, na przykład w przypadku przesłuchania osobistego, Dostawca zażąda od Stron dodatkowych Opłat, które zostaną ustalone w porozumieniu ze Stronami i Zespołem Orzekającym.

20. Wykluczenie Odpowiedzialności

Z wyjątkiem świadomego wykroczenia, ani Dostawca ani członek Zespołu Orzekającego nie ponosi odpowiedzialności wobec Strony za działania lub zaniedbania związane z postępowaniem administracyjnym prowadzonym zgodnie z niniejszymi Zasadami.

21. Zmiany

Do postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie Skargi zastosowanie ma wersja niniejszych Zasad obowiązująca w momencie złożenia takiej Skargi Dostawcy. Wszelkie zmiany do niniejszych Zasad wymagają wyraźnej pisemnej zgody ICANN.