nazwa.pl

NetArt

Regulamin

Zasady korzystania z serwisu NetArt Registrar
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Zasady oznaczają Zasady korzystania z serwisu NetArt Registrar.
  2. Zawartość serwisu internetowego NetArt Registrar, zwanego dalej Serwisem, jest udostępniana w celach informacyjnych przez NetArt Registrar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000532637 z kapitałem zakładowym w wysokości 650 000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), REGON: 120764285, NIP: 6751398383 – zwaną w dalszej części Zasad NetArt.
  3. Niniejsze Zasady określają warunki i zasady korzystania z Serwisu.
  4. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Serwisu.
  5. Zasady korzystania z poszczególnych usług świadczonych na odległość drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem Serwisu, określają zasady świadczenia danych usług.
  6. Zawartość Serwisu stanowi własność NetArt lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
  7. Jeśli nie wskazano inaczej, Użytkownicy mają prawo przeglądać zawartości Serwisu oraz utrwalać je w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
  8. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usługi newslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od NetArt oraz jej oferty.
  9. Skorzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Zasady.
 2. Warunki korzystania
  1. Minimalne warunki techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu obejmują komputer stacjonarny z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Mbps, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej Google Chrome 23.X lub jej nowszej wersji, system operacyjny Microsoft Windows 10 oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2. NetArt zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Serwisu, które mogą skutkować okresowymi przerwami w dostępie do Serwisu lub do wybranych jego funkcjonalności. 
  3. NetArt nie ponosi odpowiedzialności za przypadki braku dostępności Serwisu zaistniałe w związku z awarią lub wadliwym funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych.
 3. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający przepisów prawa, Zasad, dobrych obyczajów, ani praw osób trzecich.
  2. W przypadku uzyskania przez NetArt informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu z naruszeniem pkt III.1, NetArt ma prawo do natychmiastowego zablokowania takiemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, a także do przetwarzania jego danych osobowych w celu ustalenia jego odpowiedzialności i przekazania tych danych odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Zasady korzystania z zasobów Serwisu
  1. Zawartość Serwisu została przygotowana przez NetArt w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak NetArt nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
  2. Użytkownicy, korzystając z zawartości Serwisu, dokonują tego na własną odpowiedzialność. NetArt wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność prawną za szkody związane z korzystaniem z zawartości Serwisu, w tym za utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.
 5. Dane osobowe i pliki Cookies
  1. NetArt przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas procesu ich przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały zawarte w Polityce Prywatności oraz pod adresem https://www.netart-registrar.com/rodo.
  2. Korzystanie z Serwisu jest związane ze stosowaniem plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych oraz plików Cookies są zawarte w Polityce Prywatności.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, przesłanej na adres korespondencyjny NetArt.
  3. NetArt obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  4. NetArt zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację o nie więcej niż 14 dni, w szczególności gdy sprawa ma charakter nietypowy lub skomplikowany.
 7. Postanowienia końcowe
  1. NetArt zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Zasad. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
  2. Zasady z dnia 01.06.2022 r.

Kontakt


NetArt Registrar Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

info@netart-registrar.com

tel. +48 22 454 48 85
fax. +48 22 454 48 86

W sprawach, związanych z domenami zarejestrowanymi za pośrednictwem NetArt, należy kontaktować się z obsługującym je usługodawcą.